Kronika města Bzence – rok 1934

Za daných okolností nelze očekávati značnější zlepšení hospodářských poměrů u všech složek obyvatelstva. Zhoršení u zemědělců nastalo zvláště v důsledku nízkých cen zeleniny, které ve značně nízké míře se udržovaly po celý rok a očekává se, že přejdou i do roku příštího.

Zlepšení poměrů nemohl ve Bzenci zemědělcům přinésti ani obilní monopol, mající za následek značnější vzestup cen všech druhů obilí, což zase naopak velmi těžce nesly všechny složky konzumentů.

Přes to, že se pracovalo na výstavbě pilířů moravního mostu i na odlehčovacím rameně, jakož i Baťově kanále, nejevilo se zlepšení ani u dělnictva, kterému rozděleno z titulu státní stravovací akce téměř 2 000 kusů chlebenek a značný počet stravovacích lístků po 10 Kč.

Průměrný počet nezaměstnaných obnášel 64 osoby měsíčně.

Slavnost v Sokolovně

Dne 5. ledna vzpomenuto slavností v družné intimní zábavě 50letého výročí trvání dorostu TJ Sokol.

Požáry

Dne 24. ledna vznikl ve dvorním traktu hospodářského stavení zemní rolnické a vinařské školy požár, v části zasažené požárem byla na půdě jetelina.

Včasným zásahem hasičstva, pohotovostí zdejší posádky i obyvatelstva byl požár brzy lokalizován.

Později 17. II. vypukl odpoledne v domě manželů Komárkových v ulici Olšovské požár, který zničil nejen střechu a zásoby na půdě uložené, ale i část hořlavých části stavby, takž rodina se musela vystěhovati.

Manželé Komárkovi přes to, že byli pojištěni a obdrželi kvotu pojistného, byli poškozeni shořením zásob steliva, masa, sádla, strojků na půdě se nacházejících a nepojištěných.

Příčiny obou požárů vyšetřovány, ale nezjištěny.

V jedné z letních nocí shořelo složené dřevo rolníka Bukvalda z Olšovce v lese u Formánkového.

Požár lokalizován občany z Olšovce.

Mléčná akce ve školách

V posledních létech, kdy nezaměstnanost dosti citelně doléhá na rodiny dělnictva, které není schopno řádnou a vydatnou stravou pečovati o výživu svých dětí, pečuje místní školní rada o to za pomoci obce zavedením mléčné akce na školách aspoň po dobu zimních měsíců a žactvo bylo poděleno mlékem s chlebem.

Úmrtí byvalého starosty Josefa Bunže

Po dlouhé nemoci zemřel dne 19. III. bývalý starosta města a rolník Josef Bunža z čísla 214.

Týž po návratu ze světové války jako italský legionář byl zvolen starostou města a v této funkci setrval až do roku 1924, v dalším 4letém funkčním období byl pak ještě členem městského zastupitelstva do roku 1928.

Pohřeb jeho se konal s příslušnými vojenskými poctami za velké účasti zástupců úřadů, korporací i obyvatelstva. Průvod procházející městem zastavil před radnicí, kdež se o bývalém prvním občanu města rozloučil za město vzpomenutím všech prací za zesnulého vykonaných člen městské rady Martin Antl.

Čestný občan města

V měsíci březnu dožil se 60 let zemský prezident Jan Černý, rodák uherskoostrožský.

V pilné schůzi jmenovalo dne 2. III. městské zastupitelstvo bývalého ministerského předsedu a ministra vnitra, nyní zemského prezidenta, svým čestným občanem za zásluhy, kterých si získal jako úředník nejvýše postavený o stát i zemi Moravskoslezskou se všemi jejími obcemi.

Diplom zhotovený akademickým malířem Jano Köllerem byl přiležitostně panu zemskému prezidentovi předán zástupci města I. starostovým náměstkem Janem Kuchařem a členem městské rady Martinem Antlem.

Komise pro pojmenování ulic

Na místo již několik let nefungující a původně zvolené komise pro pojmenování ulic jmenováni ve schůzi městské rady dne 1. III. do komise Msgre. Josef Hanák, ředitel zemské rolnické a vinařské školy a zemědělský rada Žváček, ředitel škol ve výslužbě Koliba a odborný učitel Antonín Škrabal.

Sebevražda Dr. Kleina

Již delší dobu bylo pozorovat jistou sklíčenost a otupělost u oblíbeného bzeneckého lékaře MUDr. Gabriela Kleina.

V době ordinací odešel v úterý dne 3. IV. odpoledne na půdu a oběsil se. Veškeré oživovací pokusy po nalezení byly marné – byl již mrtev – úředně konstatováno, že Dr. Klein spáchal sebevraždu oběšením v návalu rozrušení smyslů.

Týž narodil se 21. XII. 1871 v Chropyni a ve Bzenci působil jako jeden z nejstarších lékařů po celá desetiletí, získav si svou svědomitostí a uznalostí velké obliby, jak o tom svědčil nepřehlédnutelný průvod při jeho pohřbu z řad místního i celého přilehlého kraje obyvatelstva.

Zemřelý byl též v době popřevratové po dvě periody členem městského zastupitelstva za sdružené strany židovské.

Lékaři v Bzenci

Po úmrtí Dr. Kleina přistěhoval se do Bzence z Českého Těšína Dr. Antonín Singer, když krátce před tím získav nemoc. pojišťovny začal ordinovat Dr. Husek.

Nejstarším lékařem jest dosud 73letý MUDr. Rudolf Polášek, státní obvodní a městský lékař. Po Dr. Holibkovi převzal klientelu lidéřovický rodák Dr. Antonín Macháček. Z Kyjova se přestěhoval do Bzence Rus Dr. Šapovalov. Zubním odborným lékařem jest Dr. Leopold Blumka. Tohoto času jest ve Bzenci 6 lékařů a dlužno uvésti, že v poslední době se usadil ve Vracově jistý Dr. Lýkora, takže Vracov, dosud odkázaný na lékaře bzenecké, se po této stránce pomalu osamostatňuje.

Výpůjčka obce

Obec město Bzenec se zavázala přispěti na různé práce komunikační; potřebný peníz bylo třeba zajistiti výpůjčkou.

K úhradě potřebných kvot získána výpůjčka ve výši 400 000 Kč u uherskohradišťské spořitelny na 6% úrok a 2% úmor.

Z výpůjčky jest uhraditi:

– příspěvek města na budovaný moravní most částkou 170 000 Kč,
– příspěvek na dobudování okresní silnice Bzenec – Strážnice částkou 150 000 Kč,
– zbytkem má býti hrazen příspěvek města na předláždění okresní silnice v průtahu města (usnesení městského zastupitelstva ze 14. IV.)

Vyznamenání P. Josefa Hanáka

Za dlouholeté spolupůsobení katechety a inspektora náboženství P. Josefa Hanáka v duchovní správě, dlouholetou činnost katechetskou v Bzenci a odborné práce katechetské dostalo se jmenovanému u příležitosti jeho šedesátin na návrh arcibiskupské konsistoře papežského vyznamenání „Monsignore”.

Příspěvek spořitelny

Každoročně žádá obec místní spořitelnu o příspěvek na věci veřejně prospěšné, aby za stávajícího stísněného hospodaření se mohlo opět provésti něco ve prospěch celku.

Spořitelna poskytla své zakladatelce pro rok 1934 příspěvek ve výši 10 000 Kč na dláždění města.

Hostinská koncese pro koupaliště

Pro odpor Společenstva hostinských okresu uhersko-hradišťského, které se pro koupaliště zásadně stavělo proti získání hostinské koncese bzeneckou obcí na koupališti, změnila obec původní žádost o plnou hostinskou koncesi, požadovanou po p. Leopoldu Skálovi, na koncesi omezenou, kterou obec získala. Ale i proti této byl poslán rekurs uváděným společenstvem, který zemským úřadem zamítnut a obec se stala držitelkou omezené koncese na koupaliště.

Odchod Rudolfa Švajdy ze Bzence

Následkem poklesu zákazníků odešel z Bzence člen městského zastupitelstva a obecní finanční komise p. Rudolf Švajda, dříve značně v místě činný, odstěhovav se do Kunčiček u Moravské Ostravy. V důsledku toho rezignoval na veřejné funkce. Členem městského zastupitelstva se stal po něm p. Ladislav Pavlíček, obuvník a členem obecní finanční komise p. Josef Daněček ježto odešlý, jdoucí do obecních voleb s osobní kandidátkou byl se stranou čs. sociálně demokratickou sdružen.

Kronikář

Po odchodu učitele Josefa Dufalíka, kronikáře, vedl dočasně kroniku městský tajemník Antonín Válka. Později obcí toto místo vypsáno. Pouze dva uchazeči projevili o ně zájem – odborný učitel Ctibor Šťastný a městský tajemník Antonín Válka. Městské zastupitelstvo přijalo ve své obecní schůzi dne 14. IV. návrh městské rady a kronikářem ustanovilo městského tajemníka Antonína Válku působícího ve Bzenci již od polovice roku 1926.

Vloupání

Do buffetu paní Marie Holubové pokusili se neznámí pachatelé vloupati tím způsobem, že za noci z 20. na 21. dubna vylomili několik cihel v severní zdi prodejního stánku, byli však pravděpodobně vyrušeni, ježto svou práci nedokončili a utekli. Škoda byla způsobena jedině poškozením zdiva.

Obecní rozpočet

Dne 14. IV. dochází v městském zastupitelstvu k projednání obecního rozpočtu na rok 1934.

Rozpočet vykazuje potřebu částkou 782 200 Kč
úhradu částkou 552 030 Kč
takže zůstává schodek 230 170 Kč

Výše přirážek zůstává nezvýšena dle roku 1933 a sice:

170 % ze základu daně činžovní 19 990 Kč – vynese 33 983 Kč
250 % z daních ostatních ve výši 78 475 Kč – vynese 196 187 Kč, takže tímto výnosem 230 170 Kč rozpočtový schodek uhrazen.

Sady a parky

Úpravám sadů a parků věnována tohoto roku značná péče – podařilo se vkusně vyřešiti parčíky při pomníku padlých a v ulici Olšovské, u kříže v Olšovci a vysázeno několik volných ploch až dosud nevzhledných.

Udržován náležitou péčí park před školami, stromy ošetřovány, takže získání vhodné síly zahradnické bylo v tomto směru dobře patrno.

Park před kasárnami převzala do udržování místní posádka.

S politovádím se uvádí, že náležitým neudržováním a neošetřováním památné staré lípy v zámeckém parku chřadnou a odumírají.

1. máj

Na hlavním náměstí odbývány 1. května dva tábory lidu a to strany čs. sociálně demokratické, referoval řídící učitel a poslanec Václav Jáša a republikánské strany, na němž promluvili přís. Stoupal a poslanec Chloudek. Při té příležitosti uskutečněny slovácké zvyky pod májí v Sokolovně za značné účasti obyvatelstva z města i okolí.

Kulturní činnost Sokola

Vzpomínkovými večírky v měsíci květnu odbývanými oživeny postavy našich hudebních velikánů Dvořáka a Smetany.

Přednáška Dr. Gazárka pojednala o M. R. Štefánikovi. Při této příležitosti vzpomenuto opětné volby T. G. Masaryka prezidentem čsl. republiky.

Dni brannosti

Společně s Jednotou čsl. obce legionářské se rozhodla odbočka svazu čs. důstojnictva uspořádati, když před tím již několik let o tom vždy jen rokovala, dny brannosti 5. a 6. VII. Od původního úmyslu provésti v hlavní den scénu za účasti nejméně 800 účinkujících, bylo třeba z důvodů technických upustiti; slavnosti odbývány v zámeckém parku, dle původních dispozic měla k tomu sloužiti Doubrava.

Vystoupení se zúčastnily všechny místní korporace tělocvičné i tělovýchovné včetně školní mládeže.

Počasí velmi pěkné, ale návštěva na dobu žní nevalná; zvláště obyvatelstvo z okolí zklamalo, jak nejlépe patrno z obratu o slavnostech.

celkový příjem: 22 793,95 Kč
celkové vydání: 21 557 Kč
takže pořadatelstvu zůstalo 1 236,95 Kč.

Dnům brannosti předcházel cyklus přednášek profesora Kužela z Brna, pplk. letectva Sviláka z MNO, ředitele škol z Olomouce a aktivních členů z místní posádky.

Za velmi pěkného svatodušního pondělí byl rovněž v rámci oslav uskutečněn den sportu pod heslem „Sportem k brannosti” – po cyklistických závodech místních zahájili závodním plaváním na koupališti členové brněnského vysokoškolského sportu a ukázali svou zdatnost v závodech – prvotřídní výkony uspokojily a zvětšily zájem o plavání.

Zasloužené pozornosti se těšila výstavka místního odboru skautů s táborem v zámeckém parku.

Neúspěch v podnicích přinesla nevhodná doba a pak i ta okolnost, že v celém širém okolí již dny brannosti pořádány s nestejnými morálními úspěchy.

U nás tohoto dosaženo a dokázalo se, že pro věci značného významu, zde jest ku zdůraznění význam celostátní, lze získati všechny naše státotvorné složky.

Ceny hřibů

Počasí přálo vzrůstu hřibů; z počátečních cen 10 Kč a 8 Kč za kg klesla cena až na 1 Kč za kg. Trhy za časové pohody obesílány každodenně nečekaným množstvím hřibů právě tak, jako tomu bylo ve všech oblastech státu.

Vavřinecká slavnost

Slavnost „Uzavírání vinných hor” odbývaána ve zcela úzkém místním rámci. Obec sleduje získati předem pro tento den zájem místního obyvatelstva, aby pak mohla půspobiti na celý kraj a učiniti tento den jeho dostaveníčkem v Bzenci.

Moravní most – stavba

Po několikerém úředním jednání zadáno provedení spodní stavby, tj. pílířů moravního mostu firmě Kaulich z Moravské Ostravy, když před tím již jedno zadávací řízení zrušeno.

Vlastní staveniště podnikatelské firmě předáno komisí dne 13. VIII. s podmínkou, že pilíře budou dohotoveny do polovice roku 1935.

Tak konečně dochází ke slibnému začátku ve stavbě moravního mostu, který v některých důležitých mapách jest již dlouhou dobu jako vybudovaný zakreslen.

Bzenecká pouť

Po deštivém úterku nastala středa 15. VIII. – den pouti, který svou slunností uspokojil a také přivábil do města velké zástupy z blízkého i vzdálenějšího okolí – ve větším počtu se objevily na pouti rázovité slovácké kroje. Odpoledne později pak několikrát krátce, ale vydatně pršelo.

Průtrže mračen

Není pamětníků, kteří by byli svědky tak velkých zátop, jež způsobily průtrže mračen ve Bzenci v těchto dnech.

Na nemovitostech způsobeny značné škody Klučkovi v Barácích, podle jehož domku vede příkop odvádějící vodu z Baráků a z Maršálkové uličky přicházející. U tohoto domku vybrala voda jámu více jak 2 m hlubokou, sahající značně pod základy domku.

V ulici Bzinské byl valící se vodou z náměstí zatopen domek vdovy Ruthové, v němž se pod tlakem vody zvedla podlaha.

Včasným vyzděním základů a zasypáním jámy se uchránil poškozený Klučka před sesutím novostavby, které by jistě při brzy se opakující průtrži bylo neodvratně nastalo.

Olšovec s nízko položenými domky rovněž velmi utrpěl, zvláště domky Vaďurových a Valštýnových.

Za zámkem za zdí při nově vybudovaném trhovišti pro koně byl přes cestu položen kanál k odvádění vod z příkop do oněch míst svedených.

Příval vody byl v oněch místech tak silný, že rourami prudce vytékající voda vymlela při výustí obrovskou jámu, do ní se utrhla a klesla jedna z jabloní u zámecké zdi po celá desetiletí ve stromořadí rostoucí, že se úplně v propasti několikametrové i s korunou skryla.

Na „bažantnici” byla opět pole zalita vodou z tzv. „Křivolánského potoka”.

Voda úvozem za kásárnami se řítící měla takovou sílu, že vzala sebou kmen akátu v oněch místech obcí před nedávnem odprodaných stromů. Tento kmen byl majitelem Jakubem Jelínkem z Vracovské ulice nalezen až na loukách, kamž se dostal s vodou.

Třeba připomenouti, že při katastrofě bylo v Olšovci na nejohroženějších místech ihned vojsko zdejší posádky i dobrovolný hasičský sbor.

Škoda na obecních cestách způsobená byla odhadnuta na 55 000 Kč, na potoku Syrovínce pak na 77 000 Kč. Z titulu produktivní péče o nezaměstnané získala obec jako příspěvek 7 Kč denně na jednoho pracujícího částkami 8 000 Kč a 15 000 Kč od ministerstva sociální péče.

Vodní družstvo provedlo nejnutnější práce a čeká na příspěvky veřejných institucí. Poškozené obyvatelstvo sepisovalo a oznamovalo škody záplavami způsobené na zvláštních tiskopisech za účelem získání podpory.

Obec přispěla mimořádnou podporou dělníku Klučkovi a vdově Ruthové po 200 Kč na částečnou úhradu výloh s úpravami domků spojených.

Nános na vozovkách, i okresní silnici, zůstal pro své obrovské množství shrnut a složen po stranách komunikací po celou řadu měsíců, než byl postupně odvezen.

Obilní monopol – zavedení

Pro rok 1934 počítala bzenecká obec v rozpočtu na běžný rok na poplatcích z obilí určitou částkou. Zavedením obilního monopolu ustal veškeren veřejný prodej obilí na týdenních trzích a obec přišla o tržní poplatky z obilí. Do doby zavedení obilního monopolu se vybrala částka 2 710 Kč.

V Bzenci existují dvě skladiště obilí. V objektech firmy Königstein pracuje Hospodářské družstvo z Kyjova – v domě čp. 888 a na domě čp. 332 má najaty sýpky Rolnické hospodářské družstvo rovněž z Kyjova.

Důchodková kontrola

Ihned po přeložení důchodkového kontrolního úřadu do Uherského Ostrohu počátkem roku 1926 podala obec stížnost do tohoto postupu finančnímu úřadu a současně se žádalo o znovuzřízení téhož úřadu v Bzenci. Tato žádost znovuopakována již několikrát a příležitostně i ústně intervenováno. Dosud však vše leží ve spisech u zemského finančního ředitelství v Brně, poněvadž prý, dle vyjádření příslušného p. referenta, se dosud nenaskytla vhodná chvíle, aby k obnovení přeloženého úřadu mohlo dojíti.

Sjezd živnostnictva

Značně obeslanou manifestací živnostenského stavu byl sjezd na němž promluvilo několik čelních a vynikajících zástupců strany. Za pěkného počasí vydařila se i slavnost v zahradě Sokolovny. Ke sjezdu byla i vydána brožurka.

Přejmenování stanice Lidéřovice

Náhodou se dověděl městský úřad, že staniční úřad lidéřovický měl na vyjádření žádost města Strážnice o přejmenování stanice Lidéřovice na Strážnice severní nádraží.

Poněvadž se počítá s jistým oživením v důsledku spojení tzv. „Zámoraví” s bzeneckem, ležícím na pravém břehu řeky Moravy po postavení moravního mostu a dobudování okresní silnice, rozhodnuto, když stanice celá leží na katastru bzeneckém, požádati ministerstvo železnic, aby rozhodlo ve prospěch naší obce a přejmenovalo stanici tak, aby označení Bzenec, bylo na místě prvním.

Tímto zákrokem rozčeřena hladina tak, že dochází k úřednímu šetření a vyjadřování se všech zájmových institucí k žádanému. Pokud známo, okresní zastupitelstvo uhersko hradištské rozhodlo, že na přejmenování není nijak interesováno.

V roce 1935 došlé rozhodnutí ministerstva železnic uvádí, že v žádaném nenastanou žádné změny.

Zrušení pokračovacích škol

Dne 4. září, tedy již po zápisu a na začátku školního roku došly správě pokračovacích škol výnosy ministerstva školství a národní osvěty, jimiž byly Všeobecná škola pokračovací i odborná škola oděvní zrušeny. Všechny interesované korporace byly tímto nečekaným rozhodnutím překvapeny a to tím více, že žactvo již podle oborů rozděleno do škol ve Strážnici, kdež nedávno postavena velká samostatná moderní budova, a do Veselí nad Moravou, kde bylo odborné školství méně vhodně a odborně vybaveno, jakož i umístěno než v Bzenci.

Příslušným činitelům teprve nyní přišel na mysl účel návštěvy, který před více jak jedním rokem učinili ve Bzenci zástupci města i škol z Veselí nad Moravou a kdy bylo vzájemně debatováno o tom, jak by se oběma městům bylo zachovati pro ten případ, když by mělo dojíti od úmyslu umístiti školství ve Strážnici ke skutkům.

Ovšem z rozhodnutí ministerstva patrno, že obě označená sídla škol se dohodla a rozdělila vzájemně nejen o své obory, ale i o školy bzenecké.

Důsledek toho byl, že se několikrát intervenovalo u školního inspektora Ing. Zvolského, který před podáním návrhu na zrušení škol týžto vůbec nenavštívil, i u samého ministerstva školství a národní osvěty a podán protest se stížností s několika dalšími odpory složek interesovaných. Do konce roku se na situaci ničeho nezměnilo.

Tragédie v Marseille

Král Alexandr I. padl 9. X. ve 4 hodiny 10 minut západoevropského času zákeřnou rukou při atentátu v Marseille spolu se zahraničním ministrem republiky francouzské Louis Barthou, nadšeným ochráncem a spolubudovatelem evropského míru a zemřeli dříve, než mohli uskutečniti sblížení Itálie s Jugoslávií.

Na úředních budovách vlají černé prapory, v místních školách vzpomenuto zásluh obou státníků.

V den pohřbu Jeho veličenstva, jemuž se dostalo čestného titulu „Rytířský král – Sjednotitel”, konána dne 18. X. v kasárnách zdejší posádky tryzna za účasti zástupců místních úřadů a význačných korporací.

Rolnická a vinařská škola

Na počátku školního roku 1934/35 se zdálo, že pro slabé obeslání školy bude možno otevříti toliko jednu třídu školy, k čemuž bylo ředitelstvo školy rozhodnuto, aby nedošlo k úplnému zavření školy.

Když získáno při zápisu do I. ročníku 30 žáků a do II. ročníku 14 žáků, došlo k otevření obou tříd.

Od začátku školního roku jest na zdravotní dovolené profesor Vladimír Pokorný, kterého zastupuje Ing. Černůšek z Přerova.

Otrava dělníků

Dne 16. X. v 16.15 hod. se otrávilo 5 dělníků ve vápence cukrovaru kysličníkem uhličitým. Dělníkům dostalo se pomoci lékařem Dr. Poláškem a Huskem – čtyři z dělníků předáni do domácího ošetřování, jeden z Hluku převezen do zemské nemocnice v Uherském Hradišti. Nehodou postižení jsou z okolních obcí – žádný ze Bzence.

Pokousání psem

Dne 15. X. vnikl do bytu p. Světničkové na Horním náměstí vyhladovělý pes – vlčák – bez evidenční známky, a když byl z místnosti, kam se dostal oknem, vyháněn, vrhl se na jmenovanou, kousl ji do ruky, že musela vyhledati lékařskou pomoc, proto pes předán na pozorování, vzteklina nezjištěna.

Výprava do neznáma, zájezd z Brna

Ředitelstvím československých státních drah v Brně stanoveny na neděli dne 21. X. zájezdy do Strážnice na dopoledne a na odpoledne ponechán Bzenec – účatsníci výpravy uvítáni na nádraží zástupci města s panem starostou v čele, v zámeckém parku význam známých starých lip objasnil p. učitel Koutný a ve sklepích Vinařského družstva při ochutnávání vín o vinařství a sklepním hospodářství účastníci poučeni účetnictvem družstva. Pro nevhodné počasí nebylo se možno vydati na obchůzku již k zimnímu spánku se uloživších vinic.

Pozdním večerním vlakem odjížděla výprava zpět do Brna, když před tím navštívila místní vinařské podniky.

Pronájem obecních pozemků

Jako až dosud rozhodnuto v městském zastupitelstvu 10. XI. přiděliti vypršelé pachty řádně platícím místním občanům cestou přídělu – kterýmžto způsobem se nahrazuje zákonem předepsaný pronájem veřejnou dražbou.

Dosavadní nájemné sníženo o 50 Kč na 1 měřici. Pozemky v trati „Maršálky” z pronájmu pro obhospodařování běžnými produkty vyňaty a přiděleny pouze zájemcům zavázavším se k vysázení vinic na pronajatých plochách dle směrnic obcí vydaných. Takovým způsobem bude získán určitý počet nových vinic; nájemní smlouva uzavřena na 18 let; každé šestiletí bude stanoveno pachtovné.

Tímto způsobem podporuje obec vysazování vinic, kterých v posledních letech vysázeno na americké podložce několik hektarů.

Dávka nápojová

Rokem 1934 uplynulo šestileté oprávnění k vybírání obecní dávky nápojové. Návrh na další vybírání městským zastupitelstvem 10. XI. schválen a vyžádáno jeho ověření zemským úřadem – žádané povoleno do konce roku 1940.

Paušálováním, které každoročně schvaluje okresní výbor, získala obec za rok 1934 obnos 1 028 Kč.

Nové koncese

Městské zastupitelstvo se vyslovilo pro udělení koncese pro hlídání jízdních kol a motorových vozidel těmickému příslušníku Lagovi.

Dále obdobná stanoviska zaujata k žádostem Františka Nedvědického a Otakara Osičky o získání elektrotechnických koncesí v Bzenci, když místní koncesionář Oldřich Goldman se z Bzence přestěhoval do Vracova a Bzenec zůstal v tomto směru bez odborníka. Koncese žadatelům uděleny.

Domek čp. 788 – koupě obcí

Brzy po státním převratu povolila obec zdejšímu, tehdy jedinému cikánskému příslušníku, Antonínu Holomkovi postaviti si jako dělníku v cihelně „Calcium” na obecní lesní parcele domek čp. 788, aniž bylo ihned vyřešeno vlastnictví k zastavené ploše.

Když v poslední době katastr. měř. úřad nutil i tuto stranu k vyjasnění vlastnictví a k zaknihování, rozhodla se obec, že domek a cikána Holomka odkoupí. Kupní cena dohodnuta částkou 5 000 Kč, při čemž manželům Antonínu a Františce Holomkovým se na nemovitosti zajišťuje bezplatné doživotní bydlení.

Tímto způsobem chce obec docíliti řádné kontroly nad cikány, ježto k tomu má nyní právo i jako majitelka nemovitosti. Městské zastupitelstvo již koupi domku přijalo.

Stávka

Podnikatelé, jimž zadány práce na řece Moravě, velmi neuznale honorovali práce výkopové. Tyto mzdové diference se vystupňovaly dne 13. XI., kdy propukla stávka; aby došlo k odstranění této nežádoucí vrcholné obrany postiženého dělnictva, svolány do Strážnice konference, jejichž vedení převzal kroměřížský živnostenský inspektorát.

Výsledkem jednání bylo zvýšení mezd aspoň na poněkud přijatelnou výši, a dělnictvo nastoupilo práci.

Sebevražda

Střelnou ránou z vojenské pušky se dne 26. XI. zastřelil vojín dělostřeleckého pluku č. 125 František Marušák, zaměstnáním číšník, narozený roku 1911 a příslušný do Přerova. Sebevraždu spáchal z nezjištěné příčiny v zámeckém parku.

Daň z masa

Aby získána byla částečná, ne-li úplná úhrada nákladů, spojených s přeřazením zaměstnanců města na systém státní, bylo zaměstnanci navrženo, že jsou ochotni prováděti bez odměn vybírání daně z masa v režii obce. Po získání potřebných směrnic rozhodlo se městské zastupitelstvo převzíti funkci výběrčího, za což dostane obec 10% odměnu z vybrané daně z masa.

Vybírání započalo v měsíci dubnu 1934 a do konce roku obdržela obec ve formě odměny obnos 4 092,30 Kč, který přichází do obecní pokladny z pochopení zaměstnanců pro potřeby obce.

Porážení dobytka

Místními řezníky, uzenáři a hostinskými se na porážkách zabilo:

327 kusů skotu,
976 kusů vepřů,
326 kusů selat,
1 ovce,
1 koza.

Z porážek po živnostensku provedených od měsíce dubna do konce prosince vybrána na dani z masa včetně daně z obratu částka 102 900,40 Kč (odměna obci připadnuvší za vybírání 4 092,30 Kč). Poněvadž daň z masa vybírána obcí ve vlastní režii, zjištěn též počet domácích zabíjaček. Za listopad a prosinec zabito občany 513 kusů vepřů.

Důchodu proplacena daň ze 725 zabitých kůzlat (za celou dobu vybírání v roce 1934).

Přehled porážek

Porážek dobytka na porážkách provedeno:

roku 1931 hovězího 326 , vepřového 1359 , selat 381
roku 1932 hovězího 377 , vepřového 978 , selat 344
roku 1933 hovězího 306 , vepřového 772 , selat 299

Na porážkových poplatcích vybráno:

1931 35 056 Kč,
1932 34 147 Kč,
1933 28 394 Kč,
1934 30 848 Kč

Změna ve vedení dělostřeleckého pluku

Dnem 31. 12. odešel ze Bzence do penze dosavadní velitel pluku plk. dělostřelectva Pavel Swiszczawski, který se vrátil do Nitry, kdež má vlastní rodinný dům.

Zatimním velitelem jest od 1. 1. 1935 pplk. děl. Josef Baier, dosud velitel I. oddílu a zástupce velitele pluku.

Trhy v roce 1934

Výnos z jednotlivých trhů odbývaných v roce 1934 jeví se rozvržen takto:

Dobytčí trhy vynesly na poplatcích 24 918,– Kč.
Týdenní trhy 35 548,10 Kč
Výkladní trhy 5 115,50 Kč
Ovocné trhy 16 302,65 Kč
Z obilí do konce srpna 1934 2 710,– Kč
Celkem 84 594,25 Kč

Příhon dobytka byl v celku tento: koní a hříbat 2 070 kusů, skotu 2 595 kusů a kozího bravu 67 kusů. Tedy úbytek u koní a koz oproti roku 1933 asi 10 %, u skotu asi 5 %.

Příspěvky

Z titulu produktivní péče o nezaměstnané získala obec zvláštními zákroky částky 8 000 Kč a 15 000 Kč, kterých se použilo jako denního příspěvku ve výši 7 Kč pro jednu osobu.

Příspěvků použito jako podpor k úpravě cest průtržemi z valné části zničených.

Na obnos 8 000 Kč poukázána minimální sociální péče úhrnem 5 096 Kč, z nichž 1 806 Kč došlo až počátkem roku 1935.

Agrometeorologická stanice

Za spolupůsobení Vinařského družstva v místě podařilo se do Bzence získati agrometeorologickou stanici s 11 přístroji ku pozorování; tato umístěna na tzv. „pokusném poli” za Baráky. Vedením stanice pověřen p. profesor Rosina, zjišťování prováděl dočasně zaměstnanec Vinařského družstva.

Stanice má značnou hodnotu pro celý vinařský kraj, ježto mezi jiným předpovídá počasí.

Nález denárů

Při čištění koryta regulovaného potoka Syrovínky po silných deštích došli dělníci v místech za dvorem v Olšovci na zbytek stromu z koryta vyčnívající. Při odstraňování pařezu zjistili dělníci na vodě plující malé penízky, kterých se všichni dle možnosti snažili zmocniti co nejvíce.

Několik denárů získala od p. odborného učitele Šťastného pro muzeum obec. Týž věnoval obci též numismatické pojednání v brožuře, v níž jest odborný výklad o nálezu.

Bzenčané

Dnes nemáme toliko Bzenčany pracující na zděděné hroudě, ale máme značný počet zdejších příslušníků nacházející se v cizině, zvláště z řad místních židovských rodin jest jich několik v zámoří.

Paní Marie Smočková darovala vánoční a novoroční přání, zaslané jí, jako tetě, zámečníkem Františkem Fellmayerem, nyní v Baťových závodech v Judii zaměstnaným, když dříve působil u téže firmy v Jugoslávii.

Vánoční akce

Sbírka šatstva a obuvi, podniknutá Odbočkou Svazu čs. důstojnictva v neděli dne 18. XI. pod heslem „Demokracie dětem” vynesla na penězích 1 505 Kč a to činilo spolu s darem odbočky 250 Kč celkem 1 755 Kč.

Šatstva, prádla a obuvi sebráno v městě celkem 179 balíků. Poněvadž jistá část jak oděvů, tak i obuvi byla poškozena, bylo ji třebá dáti opraviti, což si vyžádalo nákladu 986,80 Kč, který vyplacen z prostředků sbírky.

Šatstvem, prádlem i obuví bylo poděleno celkem 142 rodin místních občanů. Poněvadž obuvi bylo málo, vydávaly se ještě poukázky na obuv, které zakoupeno 43 párů.

Za obuv se zaplatilo: firmě Hošek 355 Kč, prodejně Baťa 455 Kč, Ladislavu Pavlíčkovi 44 Kč – celkem tedy 854 Kč.

Za prádlo firmě Vrátný 35,50 Kč, firmě Tomeček za tisk 65 Kč. Čili dále vyplaceno 954,50 Kč, spolu s původním výdejem 986,80 Kč zaplaceno celkem 1 941,30 Kč, takže úhradě obcí zůstal schodek 186,30 Kč. Zboží, které získáno při sbírce, možno střízlivě hodnotiti částkou 3 500 Kč, takže ošacovací akci lze okrouhle hodnotiti částkou 5 500 Kč.

Odbočka darovala za výpomoc zdejšímu agilnímu I. oddílu skautů, který sběrací akcí pověřen a provedl ji k úplné spokojenosti, ze svých prostředků odměnu.

Mimo to dlužno podotknouti, že místní posádkové velitelství poskytlo zcela zdarma potřebný počet povozů s obsluhou.

Další akcí, kterou obec v době vánoční provedla, byla akce přídělu potravin. Celkem vydáno poukázek (2 kg mouky, ½ kg cukru a ½ kg krupice) 93 rodinám v ceně 933,50 Kč.

Obyvatelstvu za pomoc nuzným poděkováno, veřejným činitelům se však dostalo za výkon tolik nadávek a obvinění, že se jednotlivci zařekli ještě někdy v něčem podobném spolupůsobiti.

Úmrtí Dr. Antonína Švehly

Před uzávěrkou roku třeba ještě vzpomenouti, že důstojně a pietně uctily památku zesnulého státníka Dr. Antonína Švehly místní složky strany republikánské tryznou v Sokolovně dne 18. II.

O životním díle zemřelého vůdce zemědělského lidu púromluvil p. poslanec Dr. Jan Fulík z Brna. Jeviště sálu smutečně dekorováno; velká účast ze všech složek obyvatelstva.