Kronika města Bzence – rok 1932

Rok 1932 plynul v Bzenci od svého počátku pod dojmem obecních voleb, třebas tyto připadly teprve do prvé polovice měsíce října, v ruchu stavebních prací, vyvolaných ku zmírnění nezaměstnanosti a tím i odstranění nouze samou obcí a za úžasného sucha, jakého v Bzenci nikdo nepamatuje.

Jinak zima 1931/1932 byla mírná a proto následkem vlhkého počasí řádila v městě chřipka a běžné choroby, opakující se vždy v zimních měsících.

Jaro velmi suché – vydatnější a první krátký liják se dostavil teprve v neděli dne 29. května odpoledne.

I léto bylo bez vydatnějších dešťů, třebas v okolí byl dostatek srážek, v Bzenci nepršelo.

Úmrtí Dr. Josefa Scheinera

Na prahu IX. sletu všesokolského zemřel 11. 1. 1932 starosta čsl. obce sokolské Dr. Josef Scheiner, narodivší se 21. 11. 1861.

Pietní vzpomínku v tom směru uspořádala TJ. Sokol dne 15. 1. za pěkné účasti nejen zástupců místních korporací, nýbrž i z řad obyvatelstva.

Osobní změna v úřadě

Dosavadní přednosta místní stanice inspektor Karel Viterna z trestu přeložen na podřízené místo do Břeclavi dnem 19. ledna 1932.

Rozpočet na r. 1932

Rozpočet na r. 1932 projednán a schválen ve schůzi měst. zastupitelstva konané dne 15. 2. potřebou ve výši 747 157 Kč a úhradou ve výši 466 567 Kč, takže ke krytí schodku částkou 280 590 Kč bylo vypsati vybírání 171% přirážky k dani činžovní a 250% přirážky ku všem daním ostatním.

V mimořádném rozpočtu se jeví částka 2 820 000 Kč, kterou by bylo získati výpujčkou pro zamýšlenou přístavbu kasáren a příspěvky na dokončení silnice Bzenec – Strážnice a výstavbou mostu přes řeku Moravu.

Darování staveniště hasičskému sboru

Městským zastupitelstvem usneseno dne 15. 2. darovati za staveniště pro dům – zbrojnici – hasičstva zbývající část zahrady při domě čp. 85 se nacházející, s jinými navrhovanými plochami funkcionáři sboru neprojevili souhlas.

Parcelace obecních ploch na Úkolce

V poslední době prodala obec poslední místa při nově otvírané ulici k nádraží i při cestě k mlýnu vedoucí, a proto bylo třeba uvažovati o tom, aby umožněním staveb rodinných domků na levnějších stavebních plochách byl v Bzenci teprve v posledních létech oživený stavební ruch udržen.

Dochází tudíž ku zadání zpracování parcelačního plánu pro obecní pozemky p.č. 915 a 916/i za účelem získání stavebních míst firmě Ing. Ivo Beneš z Brna a to za obnos 8 900 Kč. Po předložení námětu parcelace plán její schválen a cena stavebních míst stanovena na 6 Kč za m² čisté stavební plochy.

Pozemky dnes k rozdělení určené získala obec svého času při parcelaci.

Odvod 1. 3. 1932

U odvodu v Uh. Ostrohu konaném se stavělo za Bzenec 70 branců příslušníků a 14 branců nepříslušníků a odvedeno z nich celkem 19.

Oslavy 82. narozenin pana prezidenta

Každého roku se uskuteční několik podniků v rámci oslav narozenin našeho milovaného pana prezidenta. U příležitosti letošních 82. narozenin p. prezidenta pořádali „Sokol” v rámci oslav vlastenecký film a akademii, „Orel” pak divadlo „Hoši první legie”, dívčí školy sehrály pěknou pohádku, kterou opakovaly a odbočka Svazu čsl. důstojnictva pozvala na přednášku známého plk. Randáka z Olomouce.

Odjezd odslouživších vojínů z Bzence

Letošního roku odešli již dne 9. 3. všichni z posádky, kdož si odsloužili a odbyli vojenskou činnou službu.

Oslavy 100. narozenin Dr. Mir. Tyrše

V neděli dne 13. 3. uspořádán v Sokolovně v rámci Tyršových oslav koncert 90-ti členného pěveckého sdružení sokolské župy Komenského pod řízením profesora Viléma Zaorala. – Výkony tak velkého tělesa zdařilé, účast velmi pěkná.

Úmrtí Ph. Mg. Anděly Zelené

V noci z 15. na 16. 3. požila v sebevražedném úmyslu větší dávku morfia sl. Mg. Ph. Anděla Zelená, působící ve zdejší lékárně. Po převozu do nemocnice v Uh. Hradišti zemřela otravou dne 16. 3.

Automobilová nehoda

Dne 20. 3. došlo z neopatrnosti k automobilové nehodě před obecním domem čp. 332 v ulici Vracovské, při níž vjel podnapilý řidič s několika slečnami ve vozidle se nacházejícími do sloupu elektrického vedení.

Následkem rozbití skla vozidla byla vážněji zraněna sl. Minaříková, která se musila odebrati do nemocničního léčení.

Úmrtí

Dne 23. 3. zemřel ve věku 83 let bývalý zemský a říšský poslanec p. Vojtěch Kulp, průmyslník v kroměříži a čestný občan zdejšího města.

V pondělí velikonoční dne 28. 3. zemřel ve Vyškově p. Josef Koutný, rolník z Olšovce, bývalý člen městské rady i městského zastupitelstva, spoluzakladatel místní spořitelny a dlouholetý člen ve správě ústavu pracující, bodrý, rozšafný a oblíbený rodák bzenecký. Pohřeb v Bzenci konán za velké účasti občanstva.

Sbírky pro nezaměstnané

Na popud okresního spolku pro péči o nezaměstnané ujala se zdejší obec sama sběrací akce. Sbírka provedena poprve v měsíci březnu a skončila pěkným výsledkem, třebas během roku mnozí vystoupili, ježto se vybral do konce roku obnos 4 687 Kč, který postupně odeslán okresní korporaci, bohužel pro místní potřebné obdržela obec mimo chlebenek v měsících jarních na dožádání pouze přídavkových lístků v době vánoční v ceně 400 Kč.

Příděl chlebenek pro nezaměstnané

V jarních měsících obdržela obec k rozdělení mezi nezaměstnané 160 chlebenek á 10 Kč.

Poněvadž další příděly chlebenek od okresu více nedocházely, bylo se obci samé starati o práci aby aspoň částečně takto bídu v rodinách nezaměstnaných zmírnila, což se jí též až do zimních měsíců podařilo postupným řešením staveb.

Úmrtí učitele Jana Podlahy

V neděli dne 8. května došla na večer do Bzence zpráva o náhlém úmrtí oblíbeného učitele zdejší dívčí měšťanské školy Jana Podlahy, který zemřel při návštěvě nemocné matky ve svém rodišti a pohřben ve Vlastiboři v Čechách za účasti zástupců zdejšího učitelského sboru, žactva i odbočky Svazu čs. důstojnictva, jejímž byl zesnulý jako nadporučík v záloze členem.

Slavnosti hasičstva v Bzenci

Již v rámci oslav 50-ti letého trvání hasičského sboru odbývána dne 6. 1. padesátá valná hromada za účasti čelních funkcionářů hasičstva, zástupců místních korporací i okolních sborů a menšího počtu vlastního členstva. Na schůzi s pietou vzpomenuto velezasloužilé činnosti nedávno zesnulého zakladatele sboru stavitele Rychmana. Ve dnech 14. a 15. 5. stal se Bzenec dostaveníčkem hasičstva celé jižní Moravy a hostil též deputace hasičstva ze Slovenska.

V uvedených dnech vzpomínáno výročí 50-ti letého trvání místního dobrovolného hasičského sboru, kterážto slavnost spojena se sjezdem hasičstva 10. župy Rychmanovy pod protektorátem městské rady bzenecké. V sobotu dne 14. 5. sehráno ochotníky divadelní představení „Tulácká krev”.

Vlastní slavnost se odbývala za krásného počasí v neděli dne 15. 5., kdy zvláštní vzpomínkou uctěni u pomníku padlých všichni ze světové války se nevrátivší. Po opětném průvodu na náměstí a slavnostních projevech před radnicí za velké účasti hasičstva i obyvatelstva došlo k jmenování čestných členů a dekorování zasloužilých bývalých činovníků sboru, mezi nimi dlužno vzpomenouti p. Fil. Goldmana, za jeho 50-ti letou činnost ve sboru.

Celá série snímků z hasičských slavností spolu s 2 plakáty ukazují, jak impozantně pro myšlenku hasičskou slavnosti vyzněly.

Odpoledne předvedeno poplachové cvičení místním sborem na náměstí, na to se vydařila pěkná slovácká slavnost v zámecké zahradě.

I po stránce finanční může sbor s uspokojením pohlížeti na slavnost, z níž při příjmech okrouhle 12 000 Kč – získal čistých téměř 3 000 Kč.

Koupaliště v Bzenci

Vybudování tohoto zdravotního podniku, již ve zdejším městě nanejvýš nutného, rozčeřilo hladinu života Bzenčanů nad očekávání.

V počátcích se jednání nevěnovalo mnoho pozornosti, teprve v době, kdy se začalo vážně uvažovati o místě pro letní lázně, se vynořovaly náměty uplatňované vždy jistým počtem funkcionářů obecních.

Již před dvěma léty se uvažovalo uskutečniti koupaliště na obecních pozemcích u tzv. obecní zahrádky v Olšovci, za kterýmžto účelem obec koupila v tu dobu k zaokrouhlení svého majetku jisté polní plochy. Pro toto místo též zpracovány potřebné plány.

Později pak se počalo uvažovati o získání velmi výhodného místa a sice rybníka p. Leop. Skály, kde svého času již lázně byly, ovšem úmysly rozrážely se o cenu, která majitelem žádána.

Ovšem vytrvalejším tento vhodný kout města i s parkem nepustěn ze zřetele a s majitelem navázána několikerá jednání, jejichž výsledek konečně i městským zastupitelstvem přijat a rybník i s přilehlým parkem od p. Leop. Skály koupen za obnos 110 000 Kč, tedy za částku téměř o 50 % nižší původní.

Přes to, že již tato nejožehavější otázka téměř vyřešena, objevuje se nový návrh a sice vybudování koupaliště na obecních pozemcích v trati „Úkolka”, čili opět na odlehlých od města plochách při odběru vody ze znečišťovaného potoka Syrovínky.

Po nepřesvědčení městského zastupitelstva členem a odborníkem, jemuž byl vlastní námět svěřen k propracování, pokud se nákladů stavebních týká, dochází k zajištění ploch od p. Leop. Skály. Po vypsání ofertního řízení získává práci spojenou s vybudováním vlastního betonového bazénu a příslušenství brněnská firma Ing. Oldřich Nikel a spol.

Následkem průtahů, způsobených stálým nevyjasněním ze situace, práce zadány až v době, kdy se již měly, s ohledem na velmi příznivé jaro i léto, konati přípravy pro otevření lázní, a tak se stalo, že koupaliště otevřeno.

Tento nový zdravotní podnik se těšil velmi přízni obyvatelstva, takže za skutečně krátkou dobu koupání, v druhé polovici měsíce září nastaly deštivé a chladné dny, asi 14 dnů, docíleno při lidovém vstupném částky 7 902,50 Kč.

Koupaliště jest úplně moderně vybaveno; voda odebírána z vracovského potoka prochází filtrem, pro návštěvníky fungují sprchy, k občerstvení postaven bufet s řadou lavic v pěkně vzrostlém parku a obec se uchází o hostinskou koncesi, kterou by s omezeným oprávněním pronajímala.

Veškerá zdravotní opatření plně vyhovují, takže možno zcela s uspokojením konstatovati, že v daném případě vybudován obcí podnik na zcela zdravých základech, podobným zařízením se může pochlubiti v celé zemi Moravskoslezské málo měst, ze zvláště menších; přes to, že ležíme velmi vzdáleni větších vod, máme vodu zdravou a čistou a při tom též v potřebné teplotě, takže obavy dříve pronášené o velmi chladných spodních proudech se ukázaly bezpředmětnými.

V poslední době provedeným oplocením a vyrovnáním okolního terénu koupaliště jen získalo.

V příznivé době zimní počítá se obdobnými plochami pro bruslení i ledování, ježto vlastní bazén sám měří okrouhle 54 × 22,5 m a konečně přilehlá asi dvojnásobná výměra rybníka, jehož dno bylo částečným vyvežením sníženo, aby odpovídalo, stojí k dispozici.

Rybník jest od vlastního bazénu oddělen betonovou zdí zcela nízkou, která utrpěla při prvém napouštění vodou a musela býti zesílena a znovupostavena, ježto původní nesnesla tlak vody a roztrhala se.

Zavedením elektrického osvětlení podnik rovněž získal. Dle konečného vyúčtování vyžádalo si vybudování koupaliště náklad 173 281,80 Kč a budováno bylo jako práce nouzová, na kterou se obci bohužel nepodařilo z titulu produktivní péče o nezaměstnané získati příspěvek.

Sokolský slet župy Komenského

Pro uctění výročí 50letého trvání místní jednoty ponechala si TJ. Sokol již dříve ji nabízený župní slet pro rok letošní, ve kterém se oba dny slavností krásně vydařily.

Na den 12. 6. připraven den žactva v zámeckém parku. Po dopoledních zkouškách, které vedl, právě tak jako o týden později, župní náčelník Haša se župní náčelní Kostlárovou, následoval za velmi pěkného nedělního odpoledne průvod městem, kterého se zúčastnilo 1710 krojovaných osob.

Vystoupení žactva bylo zahájeno vztyčením vlajky s proslovem, po němž následovala velmi zdařilá čísla cvičení. Žáků cvičilo 435, žákyň pak 385 – platícího obecenstva bylo více než 1100 osob – cvičilo žactvo z 26 jednot.

Hlavní den sokolského vystoupení se připravoval dále na 19. 6., kdy počasí zvláště bylo příznivé a neočekávanou návštěvou nálada i finanční efekt sokolského podniku zvednuty.

Odpoledního cvičení se zúčastnilo členstvo i dorost z 53 jednot župy – odpolední impozantní průvod, čítající více jak 1000 osob krojovaných, strhl svou mohutností, pořádkem a ukázněností právě tak, jako vystoupení, které všeobecně uspokojilo, stupňovalo se při zdařilých číslech vystoupení a vyvrcholilo při posledním čísle v nadšení návštěvníků, jichž se sešlo na sletišti více jak 2300 platících.

Při prostných cvičilo 370 žen a 366 mužů, dorostenců pak 172 a dorostenek 190.

K holdu Dr. Mir. Tyršovi, který překvapil svou malebností sestavy i mohutností, nastoupilo 769 cvičících. Podobné slavnosti Bzenec nepamatuje.

Tímto vystoupením získala nejen sokolská myšlenka, ale i důstojně se zhostila místní TJ. Sokol oslav, vzpomínajících 50. výročí založení této místní tělovýchovné korporace v rámci oslav vzpomínajících zakladatele Sokolstva Dr. Mir. Tyrše a konaných v předvečer IX. všesokolského sletu.

Promoce

Dne 27. 6. získal diplom doktora práv na Masarykově brněnské univerzitě zdejší příslušník p. Bohumír Bunža, narozený r. 1908 z rodičů Františka a Marie Bunžových z čp. 351 v ulici Vracovské.

Knihtiskárna

V polovici roku začal se zajímati o Bzenec jako město bez knihtiskárny knihtiskař a legionář p. Frant. Tomeček z Liptálu u Vizovic, spolumajitel knihtiskárny v Olomouci.

Po příznivém vyjádření se městského zastupitelstva získal jmenovaný koncesi pro neomezenou činnost knihtiskařskou v čísle 765 na náměstí Svobody.

Před realizováním podniku získali manželé Tomečkovi koupí domek čp. 738, kdež na Horním náměstí živnost knihtiskařskou zařídili.

Ze slibných začátků patrno, že knihtiskárna v Bzenci prosperovati bude, ba že již dávno před tím zde měla býti.

Krádeže

Z krádeží jest třeba zaznamenati smělou krádež v hotelu Löwy, kde dne 1. 1. odcizen obnos 7 000 Kč a zlaté hodinky.

Dále po několika týdnech krádež na faře, kde z truhly v I. poschodí v pokoji umístěné ukradeno jednu neděli v ranních hodinách, kdy nebyl nikdo z domácích doma, obnos asi 1 700 Kč.

Později zase ve vilce p. Ulbrechta odcizen obnos asi 350 Kč, u p. Jakoba v Barácích č. 182 několik málo korun a u vinárníka Jos. Černína hodinky se zlatým řetízkem a menší obnos.

Krádeže se uskutečňovaly v dosti krátkých dobových intervalech za sebou. Pachatel vypátrán v nedakonickém Janu Frantovi, s nimž byli ve spojení bzenečtí příslušníci a obyvatelé Frant. Pospěch, Hanáček a Ant. Vajčner.

Rozšíření elektrického uličního vedení a veřejného osvětlení

V posledních létech vzniklo několik nových částí ve městě, popřípadě stávající části rozšířeny. Již delší dobu požadováno po obecní správě rozšíření uličního veřejného osvětlení.

U příležitosti likvidace sporu vedeného Z.M.E. vůči zdejší obci pro neplacení příspěvků na výstavbu původní elektrovodní sítě vyřešena též záležitost potřebného rozšíření uličního veřejného osvětlení.

Za příplatek obce 25 574 Kč, na který přispěli dobrovolně obnosem 1 820 Kč, provedeno nové vedení, zvýšen počet světel veřejného osvětlení a přeměněna dosavadní část světel polonočních na celonočky, takže od té doby svítí po celou noc veškeré žárovky veřejného osvětlení.

Tuto rozšiřovací akci jest považovati za první ve větším měřítku od doby získání elektrckého proudu do Bzence.

Nový ředitel zemědělské a rolncké školy

Následkem penzionování dosavadního ředitele zemské rolnické a vinařské školy ing. Lad. Dedka, který zůstává na zbytkovém statku v Bzenci jmenován mor.slezským výborem nástupcem jeho zemědělský rada p. František Žváček z Brna, který nastoupil místo před začátkem školního roku 1932/1933.

Koupě lesa od velkostatku obcí

Dříve ještě než došlo k přímému jednání mezi obcí a velkostatkem na základě rozhodnutí S.P.Ú. ze dne 16. března 1932, jednala zdejší obec s plnomocníkem majitele p. lesním radou Hrdlicskou v záležitosti získání lesních ploch „Háje” a „Uhliska” – jednání se však rozbíjelo o vysokou cenu, která majitelem požadována (žádán obnos přes 1 000 000 Kč).

Teprve na základě shora uvedeného rozhodnutí S.P.Ú., v němž obec označena za kupce pro uváděné dva lesní celky v katastrálním území bzeneckém ležící, nastalo nové jednání, jehož výsledkem bylo uzavření smlouvy na uvedené dva lesní celky včetně hájenky, polních ploch i cest v celkové výměře 111 ha 18 a za obnos 240 000 Kč.

Kupní cena získána z části, a sice ve výši 200 000 Kč výpujčkou od spořitelny uh. hradišťské na 6% úrok a 2 ½% úmor, zbytek ve výši 40 000 Kč mimo výlohy předpokládaných částkou 30 000 Kč získán uvolněním kmenového jmění obnosem 70 000 Kč.

Projednáno ve schůzi městského zastupitelstva konané dne 7. června 1932.

Kupní cena složena ku dni 1. 11., kterýmžto dnem přešlo též vedení koupených ploch do správy bzenecké obce. Za hajného přijat dosavadní panský hajný, který převzal les, Cyril Salčák ze Soboněk, který se na hájenku do „Háje” přestěhoval k 1. 12. 1932.

I tato záležitost způsobila obci jisté potíže, neboť Salčák v době rozhodování S.P.Ú. na hájence v Háji byl, byl však náhle odvolán a nahrazen jednorukým hajným Váňou, kterého obec nechtěla, a při koupi si vyhradila volnou volbu hajného.

Brodidlo

Při zjišťování vhodné plochy pro koupalště se došlo v Olšovci na plochu, která považována přímo za ideální místo pro vyřešení brodidla. Po získání záruky, že podnik bude podpořen zemskou subvencí ve výši 50 % z částky nejvýše 45 000 Kč, rozhodnuto městským zastupitelstvem vybudovati brodidlo po pravé straně okresní silnice ke Strážnici vedoucí při vlárské trati v trojúhelníku uzavíraném vracovským potokem, z něhož uvažováno brodidlo napájeti. Práce dle ofertního řízení zadána firmě Ing. Vlad. Jaroš z Uh. Hradiště za obnos 33 000 Kč, pracováno dle přepracovaného projektu firmou Ing. Nikel z Brna. Dno mělo býti dle oferty štetováno dobrým kamenem způsobilým k vodním stavbám v síle 10 cm. V tom směru došlo k diferencím mezi zástupci obce se stavbou provádějícím zástupcem firmy p. stavitelem Mazánkem, ježto po užití brodidla se objevily na ploše dna prolomeniny a dno se v jednotlivých místech, kde se užilo příliš drobného kamene, vydrobuje, což vytýkáno obcí a hnáno na upravení.

Obecní dávky

Poněvadž daňová základna má rok od roku tendenci klesající, došla městská rada k závěru, že by bylo účelno, aby jednotlivci v městě byli povini platiti obecní dávky za výhody neb úkony pro ně samé znamenající jisté zisky neb služby.

Tak uzavřeno městskou radou zavésti dávky: ze psů, ze hry karet, domina, na kulečníku a v kuželky a dávku z úředního úkonu.

Sazby ve všech případech uzavřeny minimální a souhlasně se pro zavedení vyjádřila obecní finanční komise.

Ve schůzi městského zastupitelstva konané dne 7. června prošla a byla zavedena jedině dávka z úředního úkonu, kdežto pro zavedení dávky ze hry v karty atd. hlasovalo poue 5 pánů a pro zavedení dávky ze psů pouze 2 páni. V těchto posledně dvou jmenovaných případech projevily se čistě zájmy jednotlivců, kterým zavedení dávek, ve všech městech již výhodně stávajících, bylo dle jejich názorů nevýhodou, třebas by bývalo později došlo ve prospěch hostinských při kartách jistě k paušálování této dávky. Tímto zamítavým rozhodnutím ztratila obec jistý roční příjem odhadovaný minimální částkou 8 000 Kč ročně.

Jubilejní podpůrný studijní fond

U příležitosti 80tých narozenin pana prezidenta založen k uctění památky našeho prvního velkého představitele a budovatele samostatného státu fond ku podpoře chudých studujících. Schválení a vyřízení v tom směru založené nadace si vyžádalo doby více než dvou let, takže dochází až ve schůzi městského zastupitelstva dne 7. 6. 1932 k prvnímu udělení stipendií. Ježto do té doby z úroků vyrostl obnos větší než si vyžadují každoročně zadávaná tři stipendia, rozhodnuto vyplatiti čtyři, která se dostala těmto bzeneckým příslušníkům:

– Ant. Procházkovi, stud. VIII. třídy reálného gymnázia v Kyjově,
– Rost. Repíkovi, stud. I. ročníku H. školy stavitelské v Brně,
– Osk. Sýkorovi, stud. IV. ročníku obchodní akademie v Uh. Hradišti a
– Mir. Kováčovi, stud. II. ročníku mistr. školy staveb. v Přerově.

Po jednoroční přestávce ujímá se funkce kronikářské dřívější kronikář učitel Josef Dufalík, který se opět vrátil na své působiště do Bzence.

Smrt utopením

Nenasytné vlny řeky Moravy vyžádaly si i letos své oběti. Dne 6. července utopilo se tam při koupání 15 leté děvče Anna Bromová z Bzence. A nedlouho potom dne 21. srpna před tváří své snoubenky učitel.

Neodstrašily všechny dosud zmařené životy, lidé znovu jako magickou mocí jsou lákáni do vln této záludné řeky, aby zde našli chladný hrob.

Vavřinecká slavnost

Vavřinecká slavnost se také letos jako obvykle konala a to v neděli dne 14. srpna. K velké škodě tato pěkná a tradiční slavnost upadá rok od roku pro malý zájem občanstva.

Vinobraní

Oficiální vinobraní bylo letos vyhlášeno na 26. září, ač lidé sbírali červené hrozny již dříve, protože podléhaly zkáze, kdežto bílé hrozny se braly ještě dlouho po tomto termínu na prospěch jakkosti vína. Vína se urodilo letos velmi mnoho, přesto, že bílé hrozny zimními mrazy z polovice pomrzly. Co však zůstalo uchráněno, přineslo užitek mnohonásobný. Před vinobraním prodávaly se červené hrozny i za 1,80 Kč, o vinobraní za 2 Kč až 2,50 Kč, bílé za 3 Kč až 4,50 Kč za 1 kg. Jakkost vína letošního je velmi dobrá. Červené mělo 18 ° – 19 °, bílé 20 ° – 22 ° cukernatosti.

Dláždění

Obec řeší dláždění města a zřizování betonových chodníků po částech. Tohoto roku pokračováno v budování chodníků na severní straně náměstí Svobody a z části na straně jižní touž firmou jako roku minulého. S prací započalo se dosti pozdě dne 3. října, ale dík příznivému počasí mohla býti práce počátkem listopadu dokončena. Vybudováno bylo asi 860 m² betonových chodníků za cenu asi 46 000 Kč, při čemž 1 m² dláždění bez vykopávky stál 44 Kč. Obec dobrovolně uhradila majitelům 1/3 nákladu jako roku předešlého.

Tyršovy oslavy

Na den 17. září připadlo výročí stých narozenin Dr. M. Tyrše. Pro veliký význam tohoto národního a sokolského průkopníka vyvěsilo občanstvo prapory a vyzdobilo výklady a okna. Večer na Starém hradě a na okolních kopcích vzplály památkové ohně a v sokolovně byla sokolská akademie, která se velmi pěkně vydařila a byla také četně navštívena. Druhý den v neděli byl o jedné hodině odpoledne vytrouben náhlý sraz členstva a během jedné hodiny sešlo se na sokolském cvičišti 177 mužů a žen, 21 dorostu a 208 žactva. Většina zúčastněných byla potom v zámeckém parku vyfotografována.

Obecní dům č. 85

Obecní dům č. 85, o němž podrobněji bylo již zde psáno, byl dohotoven dne 1. října 1932. V přízemí zřízeny místnosti pro poštovní úřad, obecní čítarnu a četnické velitelství mimo menšího bytu, který pronajat jako zubní ateliér pí. Hásové – Jenšíkové. V 1. patře zřízeny 3 rodinné byty, které také byly hned pronajmuty. Poštovní úřad přesídlil do nových místností dne 1. listopadu. Úřadovny jsou velmi prakticky a moderně zařízeny a vyžádaly si zvětšeného nákladu, na který přispělo ředitelství pošt obnosem 7 000 Kč a dalších 9 000 Kč přislíbilo. Nájemné z jednotlivých provozoven stanoveno následovně: poštovní úřad ročně 12 000 Kč, četnické velitelství 4 200 Kč, knihovna 3 600 Kč, byt v přízemí 2 000 Kč, dva rodinné byty v 1. poschodí po 4 000 Kč a jeden za 6 000 Kč ročně. Celkový náklad na tento dům činil asi 580 000 Kč.

Dar obci

Pan Leopold Skála daroval obci pozemky v trati „Bzinek” parc. č. 781/1,2 a 782 ve výměře 9 086 m² s podmínkou, že na těchto pozemcích bude zřízeno obecní hřiště, přístupné školní mládeži, tělocvičným spolkům a sportovním klubům, a když obec bude hřiště udržovati. Obec přirozeně na podmínky přistoupila a za dar poděkovala.

Změna posádkového velitele

Dnem 15. října dostal zdejší 125. dělostřelecký pluk nového velitele podplukovníka Romana Lembratovitze od 6. dělostřeleckého pluku z Brna. Nový velitel je rodem Rus. Dosavadní velitel plukovník Jar. Klíma byl přeložen k dělostřeleckému pluku č. 7 do Olomouce.

Obecní volby

Dne 23. září vypsány byly obecní volby na 16. října. Vzhledem k tísnivé hospodářské situaci a k těžkým starostem o zítřek se předvolební činnost téměř neprojevila. Proto také volební agitace v posledním týdnu děla se slušně až na ojedinělé výstřelky několika horkých hlav, které urážlivými nápisy a malbami na zdech a chodnících zkarikovaly některé členy obecního zastupitelstva.

První představila se voličům živnostenská strana středostavovská, která dne 6. října večer uspořádala voličskou schůzi v sokolovně, kde ústy bývalého ministra železnic Rud. Mlčocha a starosty z Uherského Brodu Lužného rozvinula svůj politický program a směrnice pro nové zastupitelstvo. Schůze byla velmi četně navštívena, hlavně živnostníky z okolí, kteří přišli sem pěšky, aneb přijeli autobusy. Mohlo zde býti asi 200 posluchačů. Jako druhá se ohlásila strana komunistická, která v neděli dopoledne měla schůzi v hostinci u Daněčků, kde k přítomným 15 osobám promluvil poslanec Mikulíček z Malenovic. Dne 13. října měla voličskou schůzi národní liga, která jakoby přes noc vyrostla ze země. Nikdo netušil, že i v Bzenci tato strana zapustila kořeny, až tato schůze ji vynesla na světlo. Jako předseda se představil p. Ant. Gabriš, který také schůzi řídil a zahajoval. Mluvil poslanec a člen městské rady pražské Chmelík a naslouchalo mu asi 70 nespokojenců. Den na to konala se voličská schůze čs. strany národně socialistické v sokolovně, kde za účasti asi 200 osob mluvil přísedící zemského výboru moravskoslezského Alois Kopeček a zemská tajemnice strany z Brna Baťková. Poslední den před volbou dne 15. října měla schůzi strana agrární rovněž v sokolovně. Mluvil poslanec Procházka z Tlumačova a krajský tajemník inž. Šnajdr z Uherského Hradiště. Počet přítomných odhadován rovněž na 200.

Všichni řečníci, pokud je bylo možno pisateli vyslechnouti, mluvili velmi střízlivě a nezahrocovali svých řečí stranicky. Všichni byli shodni v tom, že dnešní mimořádně těžká doba musí semknouti všechny lidi dobré vůle k svorné a nenáročné práci pro blaho státu i obce. Přiznávali, že dělaly se chyby v politice státní i obecní, že se nešetřilo tak, jak bylo potřebí a že nepamatovalo se ve dnech tučných na dny hubené.

Kandidovalo 13 volebních skupin jako před čtyřmi lety. Proti posledním obecním volbám nekandidovala tentokráte jednota malozemědělská, nepolitická skupina a strana práce. Za to se nově v obci prezentovala národní liga (strana Jiřího Stříbrného) a dvě osobní kandidátky, p. Bedřicha Růžice a p. Rud. Švajdy.

Pro zbytek hlasů sloučily se ještě před volbami: čs. nár. demokracie, kandidátka Bedř. Růžice, sdružení dělníků a domkařů, čs. strana lidová a čs. národně rolnická jednota ve skupinu jednu, čs. národně social., kandidátka Rud. Švajdy, čs. soc. demokracie a strana komunistická ve skupinu druhou a strana republikánská se živnostenskou ve skupinu třetí. Strana židovská a národní liga se pro zbytek hlasů neslučovaly.

Volby se konaly jako obvykle ve školní budově a výsledek jeví se následovně: Opúrávněných voličů bylo 2413, nedostavilo se k volbám 157 voličů, takže volilo celkem 2256 voličů, z toho neplatných hlasů bylo napočítáno 45; počet platných hlasů činil tedy 2211. Volební číslo bylo 72.

1. čs. nár. demokratická 306 hlasů a 4 mandáty
2. čs. národní socialisté 223 hlasy a 3 mandáty
3. Rudolf Švajda 46 hlasů a 1 mandáty
4. Bedřich Růžica 119 hlasů a 2 mandáty
5. republikánská strana 378 hlasů a 4 mandáty
6. živnostníci 248 hlasů a 3 mandáty
7. sdružení dělníků a domkařů 87 hlasů a 1 mandát
8. soc. demokraté 145 hlasů a 2 mandáty
9. národní liga 71 hlasů a 0 mandátů
10. strana lidová 327 hlasů a 5 mandátů
11. židovská strana 119 hlasů a 2 mandáty
12. komunisté 37 hlasů a 0 mandátů
13. rolnická jednota 105 hlasů a 1 mandát

Z těchto výsledků je patrno, že strana národně demokratická vzrostla proti posledním obecním volbám o 92 hlasů a 1 mandát, strana republikánská o celých sto procent jak počtem hlasů, tak i počtem mandátů, živnostníci o 49 hlasů, soc. demokraté o 39 hlasů, sdružení dělníků a domkařů o 19 hlasů, židé o 12 hlasů. Naproti tomu čs. národní socialisté ztratily 3 hlasy, s jednotou malozemědělskou, která tentokráte nekandidovala, ztratili celkem 59 hlasů a 1 mandát, strana lidová doznala úbytek 133 hlasů a 1 mandátu, komunisté zaznamenali ztrátu 60 hlasů a jednoho mandátu, rolnická jednota 69 hlasů a 1 mandát.

Úbytek hlasů lidových lze přičísti na vrub kandidátce Bedř. Růžice a částečně i straně republikánské. Téměř stoprocentní zisk strany agrární dá se vysvětliti ztrátou hlasů strany lidové, dále tím, že strana pohltila voliče bývalé strany práce, jakož i nepolitické skupiny, z jejíž 228 hlasů zůstalo národní lize jen 71 hlasů. Ztracené hlasy čs. národ. socialistické šly na vrub čs. soc. demokratům a oběma osobním kandidátkám. Národní liga nedostala při svých 71 hlasech mandátu, protože nedosáhla volebního čísla a nebyla s nikým pro zbytek hlasů sloučena.

Sotva byly známy výsledky voleb, hned počaly kombinace o osobu nového starosty. V úvahu přicházel dosavadní starosta Frant. Kučera a Jan Kuchař ze strany agrární. Po dlouhých oficielních i neoficielních poradách utvořila se pro Frant. Kučeru pevná většina nově zvolených členů mimo členy strany agrární a živnostenské, čímž osud starosty i prvního náměstka byl rozhodnut. Při první schůzi nově zvoleného zastupitelstva, konané dne 1. listopadu, zvolen 19 hlasy za starostu Frant. Kučera, když před tím republikáni, živnostníci a rol. jednota za svých 10 členů uplatnila nárok na prvního náměstka, kterým se stal p. Jan Kuchař. Tam také provedena volba druhého náměstka a zbývajících členů městské rady. Druhým náměstkem zvolen 17 hlasy p. Karel Ventrča, městskými radními pp. Fr. Ruth, Bedř. Růžica, Jan Tvarůžek, Martin Antl, Jos. Daněček, Fr. Bezchleb a Jindř. Büchler.

Kanalizace

Na podzim započalo se s budováním kanalizace. Práce svěřena byla firmě Old. Nikl z Brna za cenu 116 334,70 Kč. Kanalizační potrubí bylo položeno od domu č. 85 až po roh domu p. Václava Strážnického, od domu p. Látala po dům Bujnochův a odtud podél bloku domů až po dům p. Redlicha a od domu p. Fuchse šikmo náměstím k rohu ulice Nádražní, kterou má vésti hlavní sběrač s provizorním zaústěním do potoka Syrovínky při současném položení kanálového potrubí v ulici Bzinské. Na tyto dosud provedené práce má se dostati 35% subvencí, ostatek bude uhražen z kanalizačního fondu. Práce bude se prováděti postupně až bude celý kanalizační projekt dokončen. Pracovalo se od 17. října do 7. prosince a zaměstnáno zde přes 30 dělníků, většinou místních. Při vykopávce stala se malá nehoda, která neměla bohudík žádných následků. Stěna příkopu se sesula a zasypala jednoho dělníka, který byl štastně svými druhy z nepříjemného obětí vyproštěn.

Dostihy

Za pěkného podzimního dne uspořádal místní dělostřelecký pluk koňské dostihy na Doubravě v neděli dne 23. října. Protože se počítalo s větší návštěvou, byly také přípravy v tomto směru vykonány, hlavně postaráno o větší počet sedadel a o pohodlí diváků. Hudba pěšího pluku č. 27 z Uherského Hradiště koncertovala přítomným, jichž mohlo býti kolem 800. Na programu byl skok přes překážky, lovecká jízda důstojníků a poddůstojníků, čtverylka děl, skok poslušnosti a jiné. Na konec závodila selská jízda, jíž se zúčastnili jezdci z Bzence, Vracova a Vlkoše. Vítězům předány byly velitelem pluku pěkné ceny.

Oslava 28. 10.

V předvečer svátku svobody konal se jako každoročně průvod městem, jehož se zúčastnila i posádka s vlastní hudbou. Průvod dopadl tentokráte velice impozantně množstvím účastníků i výzdobou a osvětlením domů a výkladů. Před radnicí promluvil k shromážděným místní učitel Koutný. Večer byla v sokolovně akademie. Dne 28. října vykonal nový velitel na náměstí přehlídku celé posádky. Potom defilovalo vojsko náměstím a pozvaní funkcionáři města a místních spolků přihlíželi tomuto aktu z tribuny, posádkou k tomu účelu zvláště před lidovým domem postavené.

Požár

Dne 15. listopadu večer vypukl oheň v domku J. Vaštice v kolonii. Ačkoli hasiči přijeli ihned a snažili se oheň uhasiti, shořel celý domek, čímž postižený utrpěl škodu asi 100 000 Kč.

Okus vín

Ústřední svaz čs. vinařů v Praze konal v Bzenci dne 18. prosince řádnou valnou hromadu. Při té příležitosti uspořádán byl za přispění vinařského družstva v Bzenci okus a prodej tuzemských vín. Zastoupena byla Morava, Čechy, Slovensko i Podkarpatská Rus. Trh byl obeslán 82 vzorky a mimo toho bzenečtí vinaři, sdružení ve „Vinařské besídce”, dodali dalších 18 vzorků vín (Vinařská besídka založena byla na podzim roku 1932 a čítá dnes více jak 80 členů). Navštěva byla vzhledem k předvánoční době a tísnivým poměrům hospodářským slabší a také obchody byly menší. Prodalo se asi 50 hl vína. Kvalita vín, zejména ročníku 1932 těšila se značné pozornosti. Okus a trh vín trval od 15. – 19. prosince. Vstupné na všechny dny činilo 5 Kč; k tomu obdržel každý katalog, skleničku na víno a 2 poukázky na okus vína.

Krádeže

Krádeží bylo tohoto roku mnoho, zvláště v době zimní. Kradlo se, co se dalo a co právě bylo po ruce, jako zelenina, stromky, maso atd.

Dne 20. prosince vloupali se dosud neznámí pachatelé do skladiště piva p. Kadlece, kde sebrali 100 Kč a asi 180 lahví piva. Potom si otevřeli garáž, vedle umístěnou a odcizili z ní 50 l benzínu, 5 litrů oleje a příruční nářadí pro auto. Škoda činí asi 1 800 Kč.

Dne 21. prosince v noci byl ukraden Rud. Prokopovi z č. 837 vepř ze chléva ve váze asi 50 kg a v ceně 350 Kč.

Dne 23. prosince kolem 7. hodiny večerní pokusili se neznámí zloději odciziti z chléva p. Tvarůžkovi z č. 9 asi 1 q těžkého vepře využivše nepřítomnosti domácích, kteří odešli na nádraží. Zapíchnutého vepře snažili se odnésti, byli však vyrušeni vrátivšími se domácími a museli proto prchnouti i bez zabíjačky.

Nezjištění pachatelé rozbili v noci 27. prosince velkou výkladní tabuli v budově spořitelny města Bzence v ceně asi 2 000 Kč a otvorem tak vzniklým odcizili za výkladem se nacházející celý stavební los v ceně asi 710 Kč. Zdá se, že čin proveden byl více z uličnictví, neb z opilosti, než se snahy výklad vyloupiti.

Hospodářská tíseň

Hospodářská tíseň jevící se již roku minulého měrou značnou, dostoupila tohoto roku vrcholu a nenastane-li brzy zlepšení, je se obávati nejhoršího. Při značném slevnění zemědělských produktů ceny životních potřeb zaznamenávají koncem roku tendenci vesměs vzestupnou. Nedostatek peněz u rolnictva, dělníků a středních vrstev a snížení platů státních zaměstnanců projevuje se omezeným nákupem, čímž trpí zančně živnostnictvo a obchodnictvo. Řady nezaměstnaných se proti roku minulému ještě zvětšily a přibývá jich den ze dne ve všech oborech pracovních, zvláště teď v zimě. Tak zdejší cukrovar, který jiná léta v době řepné kampaně poskytl mnohým výdělku, pracoval tento rok jen 19 dní. Dráha z důvodů úsporných propustila značnou část smluvených dělníků. K tomu druží se propouštění pracovních sil z kruhů obchodních a živnostenských, které z důvodu menšího odběru a výdělku nemohou zaměstnávati tolik sil, jako v dobách normálních. K nim přistupují ti, kteří byli zaměstnáni mimo Bzenec a vrátili se bez práce domů, protože každý podnik hledí zaměstnati v prvé řadě lidi své obce. Tak množí se řady nezaměstnaných, kteří živoří o hladu a bídě i se svými rodinami. Co sebezapření a mravní síly musí míti takový strádající, aby se nedal strhnouti ke krádeži a na scestí.

Aby bída a hlad těch nejpotřebnějších aspoň na svátky vánoční byl zmírněn, přidělil okresní úřad 140 poukázek po 10 Kč na odběr potravin, obec pak vydala 81 poukázek po 20 Kč rovněž na odběr potravin a spořitelna města Bzence darovala 85 chudým po 20 Kč v penězích. Mimo toho i různé spolky a korporace podnikly sbírky a podělily své členy a jejich děti. Ve škole obdržely chudobné děti šaty a obuv.

Počasí a úroda

Za krásného a slunečného počasí obilí rychle dozrálo a žně začaly počátkem července. Žito dalo 15 – 23 q z 1 ha. Bylo sice řidší, ale mělo klas vesměs dobře osazen; sláma byla kratší. Pšenice dala 15 – 25 q z 1 ha. Byla rovněž řidší, neboť jí škodily zimy a sucho na jaře i v létě. Ječmeny byly vesměs velmi pěkné a dávaly z 1ha 15 – 25 q výnosu.

Podzim byl teplý a dosti vlhký. Měsíc září byl velmi teplý. Průměrná teplota v tomto měsíci činila 17,6 ° proti 11,5 ° stupně roku minulého. Dnů s teplotou nad 25 ° bylo osm, z toho dvakrát přes 30 °. Nejvyšší teplota 31 °C byla dne 10. září, nejnižší 4 °C dne 22. září.

Začátek října byl poněkud chladný a sychravý, ale potom zase bylo pěkné počasí. Listopad ani prosinec nepřinesly žádné větší zimy. Sníh poprve padal 8. prosince, ale hned roztál. Teprve 30. prosince napadlo více sněhu, který delší dobu setrval.

Změna ředitele

Rolnická a vinařská škola dostala nového ředitele v osobě p. Františka Žváčka, který před tím byl zemědělským radou u moravského zemského výboru. Týž narodil se r. 1876 v Lukavici na Moravě. Studoval gymnázium a střední hospodářskou školu. Působil potom jako odborný učitel na hospodářských školách v Litovli a Ivančicích a jako ředitel hospodářské školy ve Slavkově.