Kronika města Bzence – rok 1931

Opět uplynul rok a co se během této krátké doby odehrálo, zaznamenám zde v pořadí, jak po sobě následovalo. Nebylo význačnějších událostí, ale i ty malé, snad i nepatrné příhody a počiny dávají nám nahlédnouti do pestrého a složitého života zdejších občanů.

Dar obce

Obecní zastupitelstvo darovalo církvi československé na postavení „Husova sboru” stavební plochu parc. č. 314/8 u potoka Syrovínky.

Úmrtí Jana Rychmana

Dne 16. ledna zemřel stavitel Jan Rychman ve stáří 88 let a byl za veliké účasti hasičstva, sokolstva a občanstva pochován dne 18. ledna. Narozen dne 19. února 1843 v Bzenci, zůstal po celý život věren rodnému městu, kdež se také v roce 1875 jako stavitel usadil. Již v r. 1882 založil v Bzenci dobrovolný hasičský sbor, jehož byl stálým náčelníkem. V roce 1892 se stal starostou nově založené župy jižní Moravy, jímž zůstal až do své smrti. Tato župa přijala název „Rychmanova”. V uznání jeho velkých zásluh na poli hasičsko-samaritském byl vyznamenán zlatým záslužným křížem. Uplatnil se činně v životě a hnutí sokolském jehož byl účastníkem po 69 let. S prvními buditeli národního života a uvědomění v letech šedesátých prožil doby začátků sokolského hnutí a zůčastnil se všech sletů a zájezdů. Ještě v roce 1926 si zajel ve věku 83 let na VIII. slet všesokolský do Prahy a zacvičil si prostná starších cvičenců. V bzeneckém sokole byl dlouhou řadu let náčelníkem a později starostou.

I v životě občanském se zúčastnil všech prací v národních spolcích, v obecním zastupitelstvu a městské radě. Byl za války pro své národní a sokolské přesvědčení pronásledován a i v rodině utrpěl těžké rány, ztrativ svou choť, dvě dcery a syna za války.

Nad hrobem promluvil dávný přítel zvěčnělého kanc. rada P. Josef Hanák a za obec se s ním rozloučil starosta obce F. Kučera. Za hasičstvo promluvil jednatel moravského hasičstva Katzmann a náčelník X. župy Heger. Za sokolstvo se rozloučil s ním Zapletal a delegát z Brna.

Sbírka

V březnu vykonána v obci sbírka ve prospěch Masarykovy ligy proti tuberkulose, jež vynesla Kč 942,60, v r. 1930 – 1 367,10 Kč.

Vzpomínka na padlé

Místní spolek Čs. Červeného kříže v Bzenci ve spojení s ostatními spolky Červ. kříže ve všech městech republiky vyhlásil na Bílou sobotu dne 4. dubna dvouminutový klid jako pietní vzpomínku na padlé ve světové válce. Zdejší dělostřelecký pluk ve 12 hodin ranami z děla ohlásil počátek a konec dvouminutového klidu, jež občanstvo uctilo ustáním v práci a sejmutím klobouku.

Prodej domu

Obec prodala veřejnou dobrovolnou dražbou dům č. 323 na náměstí za Kč 55 000 při vyvolací ceně 40 000 Kč pánům Václavu Maštalířovi a Aloisu Dostálkovi pro účely obchodní.

Obrana obyvatelstva

Ústřední výbor obrany obyvatelstva proti leteckým útokům se sídlem v Praze vyzval odbočku záložních důstojníků v Bzenci, aby se ujala iniciativy k založení místního výboru obrany obyvatelstva. Odbočka plně chápajíc důležitost a význam zřízení tohoto výboru, sezvala zástupce obce, místní posádky, hasičského sboru, Červeného kříže, rotmistrů jednoty legionářské, škol, tělocvičné jednoty sokola, orla a skautů. V první ustavující schůzi dne 24. června, kde předsedou zvolen starosta obce, I. místopředsedou Mir. Skála, II. místopředsedou stavitel Jos. Mazánek a jednatelem obecní tajemník Válka. K poučení obavatelstva uspořádány dvě přednášky na téma letecká obrana v míru a válce a rozdáno na 3 000 brožůr pojednávajících o leteckých útocích.

Cvičný nálet na Bzenec měl býti uskutečněn dne 29.července odpoledne, pro nepříznivé počasí bylo však od něho upuštěno, za to však mělo občanstvo možnost den před tím pozorovati letecké cvičení noční, při němž na smluvené znamení, shasnuta byla všechna světla, aby letci nemohli se orientovati o místě, nad kterým se právě nacházejí.

Dětský domov zrušen

Na návrh městské rady usneslo se obecní zastupitelstvo za souhlasu obecní finanční komise zrušiti Dětský domov v Bzenci a umístiti sirotky do nově zřízeného okresního dětského domova v Uh. Ostrohu. K zrušení sáhnuto z důvodů úsporných, neboť ušetří se tímto obci ročně asi 10 000 Kč. Dne 1. srpna předáno bylo 6 sirotků do Uherského Ostrohu a obec bude na každého sirotka platiti ročně za celé zaopatření 1 800 Kč

Výkup z dávky

Po delším jednání se zdejším farním úřadem vykoupila se obec z povinné naturální dávky desti věder vína, jež měla každoročně odváděti římsko-katolickému faráři v Bzenci. Obnos, kterým se obec měla jednou provždy zbaviti této povinnosti, dojednán vzájemně na 21 221 Kč.

Dláždění

V červnu vybudovány byly firmou Hons z Prahy na severní a západní straně náměstí Svobody betonové chodníky o průměrné šířce 2 ½ m na náklady majitelů domů, jímž chodníky byly zřízeny. Z původně projektovaného návrhu, aby chodníky zbudovány byly podél celého náměstí sešlo pro odpor některých občanů, kteří chodníky před svými domy nechtěli, ježto náklad na ně zdál se jím příliš velký. Jeden čtverečný metr betonového chodníku stál 47 Kč a celý náklad činil 28 385,10 Kč. Obec poskytla 1/3 tohoto nákladu ve formě dobrovolného příspěvku, zbytek musili uhraditi majitelé chodníků. V téže době vydlážděny byly některé ulice a to v Barákách, Horním náměstí, v ulici Hzavlíčkově, v Olšovci a projektuje se ještě dláždění v Kolonii a z ulice Vracovské k Zášovu mlýnu. Dláždění bude státi něco přes 170 000 Kč.

Současně válcoval okres silnici od hranic vracovských po hranice moravsko-písecké a dále do Uh. Ostrohu.

Prezident projíždí Bzencem

Dne 5. srpna ve dvě hodiny odpoledne projížděl nádražím bzeneckým p. president republiky na cestě ze Židlochovic na Slovensko. Město vyzdobilo se prapory a občanstvo, spolky a děti přišli ve velkém počtu na nádraží shlédnouti svého milého presidenta. Vlak v určenou hodinu projel však stanicí bez zastávky a bez zmírnění tempa, takže nebylo možno spatřiti usměvavou tvář našeho presidenta. Objevil se sice v okně a zamával rukou na pozdrav, ale to nám bylo všechno málo. Chtěli a přáli jsme si ho viděti tváří v tvář a popřáti mu zdraví a poděkovati mu za veliké dílo, které pro nás a celý národ vykonal.

Požár

Dne 18. srpna asi o ½ 5 hodině ráno vypukl oheň v stolařské dílně pana Jaroslava Němce v ulici Olšovské z dosud nezjištěných příčin. Dílna v krátké době vyhořela úplně až do zdí a požár zničil umístěnou zde pilu, veškeré strojní a stolářské nářadí, rozdělanou stavební a truhlářskou práci, na půdě pak značné zásoby dřeva. V zápětí od dílny chytla střecha obytné budovy č. 886a téhož majitele, která rovněž shořela. Námaze hasičů nepodařilo se dravý živel zdolati a omezili se proto jen na chránění sousedních budov.

Škoda vzniklá požárem dosahuje částky asi 150 000 Kč a je kryta pojištěním jen ve výši 67 000 Kč.

Dočasná změna v osobě kronikáře

Dne 1. září přidělen služebně kronikář p. učitel Josef Dufalík na školu do Buchlovic.

V důsledku toho pověřila městská rada dočasným vedením kroniky městského tajemníka Antonína Válku, narozeného dne 10. 6. 1898 v Polné, který před získáním služebního místa v Bzenci působil jako úředník na obci své domovské obce města Přerova.

Slavnost otevření lidového domu

Spolek katolického lidového domu v Bzenci vybudoval v letech 1930 a 1931 nákladem Kč 750 000 jednopatrový spolkový dům na místech bývalého hostince Goldmanova na náměstí, který i se sálem a přilehlými místnostmi restauračními byl dokončen místní stavitelskou firmou Holomek ke dni 30. VIII., kdy odbývaná slavnost otevření za účasti p. poslanců a senátorů čsl. strany lidové, i duchovenstva, jakož i značné účasti hostů z celého kraje.

Po bohoslužbách před chrámem a aktu umístění posvěceného kříže v budově pořádán na nádvoří Lidového domu tábor lidu a společně po průvodu městem vystoupení Orelstva v zámecké zahradě. Ku zdaru slavnosti přispělo též pěkné počasí, takže hostů z okolí i kraje bylo toho dne v Bzenci mnoho.

Mimo stavební odbor, na němž lpěly starosti se stavbou, získal i pro uskutečnění stavby zvláštních zásluh ředitel cukrovaru a toho času i I. náměstek starosty p. Ing. Jan Pírko.

Objekt sám, postavený na místech 2 bývalých domů má pěkné restaurační místnosti, prostorný sál s jevištěm a několik cizineckých pokojů s domácím vodovodem, v kterémžto směru město opět získalo. – Jest si jen stěžovati do neohodně vyřešené úpravy průčelí. – Navýšením zahrady hraničící s ulicí Bzinskou má býti při spolkovém domě získáno též cvičiště.

Oslavy 100. narozenin Dr. Mir. Tyrše

Dne 19. 9. 1931 kolem 22. hodiny proběhla Bzencem štafeta šesté trati II. rozestavného běhu Sokolstva „Praha”, pořádaného k uctění památky 100. výročí narozenin zakladatele Sokolstva Dr. Mir. Tyrše.

Akademie v den sv. Václava

V Orlovně odbývána dne 28. 9. akademie k uctění památky sv. Václava. Přednášku na téma: „Svatý Václav a záchrana našeho státu” pronesla Dr. A. Svobodová.

Zajištění zámecké budovy pro vojsko

Jisté potíže činí každoročně k 1. 10. řádné ubytování Děl. pluku 125 v Bzenci u příležitosti nástupu nováčků.

Poněvadž jest v zájmu místního obchodnictva, aby kupující síla nebyla zmenšována, zvláště při nástupu nováčků, získávala zdejší obec pro přechodné ubytování zámeckou budovu dohodou, proti čemuž se letošního roku postavila správa velkostatku.

Obec, považujíc předmětné ubytování za přechodné, nařídila, majíc k umístění příkaz okresního úřadu, podle ubytovávacího zákona umístění spojovací čety Děl. pl. 125 v zámecké budově, do které toho rozhodnutí bylo majitelem podáno odvolání.

Aby se předešlo podobným nepříjemnostem a byly získány další nutné objekty pro skutečně trvalé udržení dnešní posádky v Bzenci vydáno měst. zastupitelstvem ve schůzi konané dne 13. 11. zmocnění, aby navázáno bylo s vojenskou správou jednání za účelem zjištěných již nutných přístaveb ve smyslu vlád. nařízení č. 164 z 30. 5. 1922.

28. X. 1931

Jako jiná léta i letos uspořádána oslava 28. 10. obvyklým způsobem.

V předvečer lampionový průvod městem, které vkusně a hojně vyzdobeno a osvětleno. Na to před radnicí přednáška odb. učitele p. Žejglice z Uherského Hradiště. 28. 10. pak o 9. hod. dopol. slavnostní přehlídka posádky na náměstí a defilé.

Silnice Strážnice – Bzenec, most přes řeku Moravu spolu s regulací Moravy

Dosud obec považovala a považuje za jedinou vzpruhu pro oživení a zesílení všech místních trhů, jakož i ruchu v městě vůbec, spojení levého břehu řeky Moravy s pravým, usilovali zástupci obce bzenecké po celou řadu let, aby v klidu se nacházející akci regulace řeky Moravy a již dávno před světovou válkou řešený most přes Moravu uvedlo v další nutná úřední řízení.

Dále usilováno též o to, aby navázáno bylo okresem na z části již provedené práce na řešené okresní silnici Bzenec – Strážnice a započato s dalšími silničními pracemi.

Neúnavnému vybízení a povzbuzování ze strany zdejší obce se podařilo získati konečně na svou stranu též část stejně smýšlejících zástupců obce strážnické a tak docíleno, že došlo k několika jednáním, jejichž výsledkem bylo rozhodnutí, že za příspěvků interesovaných obcí, země i státu má dojíti ku využití již delší dobu povolených sekvencí.

Tak se musela též zdejší obec zavázati, což se stalo posledně ve schůzi městského zastupitelstva konané dne 13. 11., že město Bzenec přispěje na regulaci řeky Moravy, která musí býti pro řešený most v příslušné části zregulována, obnosem 120 000 Kč, splatným v šesti ročních lhůtách a obnosem 170 000 Kč na výstavbu moravního mostu.

Na dokončení vybudování silnice II. třídy Bzenec – Strážnice bylo třeba obci se zavázati k 30% příspěvku, v daném případě obnosem 150 000 Kč.

Na regulaci řeky Moravy byla první splátka dána již do rozpočtu na rok 1932 – ostatní příspěvky bude svého času získati výpůjčkou.

Tyto oběti chce obec přinésti v naději, že otevřením přímého spoje jižní Moravy se Slovenskem získá i naše město přímo i nepřímo.

Zničení ostrého náboje

Na policejní strážnici nevědomky z doby popřevratové přechovávaný ostrý granát šrapnel bylo třeba zničiti zvláštní vojenskou asistencí z Olomouce, což se stalo dne 11. 12.

Sebevražda

Dne 24. 11. nalezen v lese při nádraží lidéřovickém na zdejším katastru oběšený František Jvičíř ze Šardic u Kyjova, který se dle doslechu již delší dobu zabýval úmysly sebevražednými. Pohřben na místním hřbitově.

Záležitost elektrárenská

Od doby započetí elektrizace města až do letošního roku byla tato záležitost nevyjasněna a tudíž nevyrovnána.

Po vybudování primárního vedení v době popřevratové, kdy Bzenec svým připojením na síť se stal průkopníkem elektrizace na Slovácku, byl po delší době podnikem obci předložen účet, v němž požadován po obci zvláštní příspěvek ve smyslu tzv. „Prohlášení”, které zpracováno jsouc svého času podnikem, bylo obcí přijato.

Ovšem po obdržení účtu a prostudování podmínek v Prohlášení uvedených došlo se k závěru, že požadavek podniku není oprávněn.

Podobné se opakovalo u všech obcí v tu dobu elektrizovavších, takže po vyjítí zákona o propadené lhůtě pohledávek po uplynutí 3 let byly ZME nuceny zažalovati.

V našem případě byl veden spor u krajského soudu v Uherském Hradišti a obce se zdejší spolužalovanými zastupoval advokát Dr. Pavel Krippner z Brna.

Po několikerém odročení byli dlouhou dobu se vlekoucí a pro podnik nákladný spor ukončen s rozhodnutí soudu. „Prohlášení” pro zdejší obec neuznáno z formálních nedostatků za závazné, takže v důsledku toho vznikl mezi obcí a ZME bezesmluvní stav.

Tento po několikerém přímém jednání zástupců obce se zástupci podniku vyřízen ve schůzi měst. zastupitelstva konané dne 13. 11., kdy obcí přijato „Prohlášení” v nově upraveném textu za dalších a jistých pro obec výhrad.

Obec bzenecká obdržela k úplnému vyrovnání na zůstatek kontokorentní zápůjčky 80 akcií podniku II. emise za kurs 300 Kč, tedy celkem za emisní hodnotu 24 000 Kč a zbytek na plnou hodnotu půjčky, tj. 22 476 Kč s 6% úroky vyplatil podnik do 1 měsíce po schválení vyjednání, při čemž stávající rozvodná síť sekundární s transformačními stanicemi, veř. osvětlením a příslušenstvím jest vlastnictvím ZME.

Za daných okolností, kdy získáno postavení 1km elektrického uličního vedení zcela zdarma, a dalších za snížený poplatek příspěvkový, usneseno měst. zastupitelstvem přistoupiti na nabídku podanou podnikem na rozšíření elektric. vedení spolu s veř. osvětlením, vyžadujícím nákladu okrouhle 12 000 Kč.

Služební předpisy policejní stráže

Změněné poměry si vyžádaly upravení služebních předpisů polic. stráže, což se stalo ve schůzi měst. zastupitelstva dne 13. 11.

Kanalizační projekt

Až dosud prováděné kanalizování bylo prováděno jedině na náklad obce, ježto se subvencemi možno počítati pouze při kanalizování dle schváleného kanalizačního projektu.

Poněvadž bylo třeba uvažovati o nutném kanalizování hlavního náměstí a fond kanalizační překročil částku 150 000 Kč navrhla městská rada na základě vypsaného řízení, provedeného zemským úřadem v Brně, zadati vypracování projektu firmě Ing. Oldřich Nikel z Brna za odměnu 2 % z rozpočteného nákladu, maximálně však za nepřekročitelný obnos 48 000 Kč – včetně vypracování projektu obecního koupaliště, což se stalo ve schůzi městského zastupitelstva konané dne 13. 11.

Znovuzřízení jesliček

Z důvodů úsporných byl zrušen Dětský domov a děti přemístěny do okresního dětského domova.

Aby bylo umožněno nemajetným rodičům oběma odcházeti za prací, usneseno dne 13. 11. v městském zastupitelstvu, aby dříve v Bzenci stávající jesličky – Dětská opatrovna – byly znovuzřízeny a umístěny v místnostech bývalého domova.

Zákaz podomního obchodu

V téže schůzi městského zastupitelstva usneseno s ohledem na stále se zhoršující prosperitu obchodů a živností a za souhlasu místního obchodního grémia i společenstva živnostníků podati okresnímu úřadu návrh na vydání zákazu provozování podomního obchodu v obvodu města vůbec, který okresní úřad přijal a kladně vyřídil.

Dům čp. 85

Obecní dům čp. 85 byl ve své přední části velmi chatrný a jeho část též sama již dříve spadla.

Za účelem podpory stavebního ruchu a nezaměstnanosti v městě došlo se k tomu závěru, že by bylo možno přemístěním poštovního úřadu z neudržitelných již úřadoven v domě čp. 312 získati novostavbě nájemníka a i propočty se došlo k tomu, že možno obci za okolností v r. 1931 stávajících bez zvláštních velkých zatížení postaviti na místě předního traktu domu čp. 85 pěkný jednopatrový dům s několika byty.

Současně v uvedenou dobu obec ještě vlastnila též starý dům čp. 323 byly též náměty, aby zamýšlená stavba byla vyřešena na tomto místě ve středu náměstí.

Tímto rozštěpili se zástupci obce na dva tábory, z nichž každý hájil svůj názor a v důsledku podaných odvolání bylo též o předneseném jednati okresnímu úřadu.

Po několikerém projednání celé záležitosti došlo konečně k usnesení, aby dům byl postaven na místě čp. 85 a tam též pěkná jednopatrová budova během roku 1932 postavena.

Dle výsledku řízení zadána usnesením městského zastupitelstva ze dne 13. 11. výstavba domu spojeným stavitelským firmám Mir. Holomek a Polášek z Kyjova za obnos 510 000 Kč; obec zadávala samostatně práce instalatérské pro vodovod, ustřední topení pro poštovní úřadovny řešené, elektrickou instalaci a hromosvody za obnos asi 50 000 Kč. Celkový náklad bude zjištěn a zaznamenán pro provedení konečného vyúčtování.

Na uvedenou stavbu obdržela obec od ministerstva sociální péče z titulu produktivní péče o nezaměstnané zvláštní příspěvek ve výši 21 000 Kč.

Stavbu k úplné spokojenosti a moderně, první obytný dům s rovnou střechou v Bzenci, projektoval pan inženýr Kopřiva, architekt z Brna.

Úrazy

Dne 12. prosince srážel bičem rampouchy – střechýle – hošík rolníka Růžice z domu čp. 277. Nešťastnou náhodou byl jedním padajícím kouskem ledu poraněn na levém oku, které mu odňato v uh. hradištské nemocnici.

Zlomení ruky utrpěla následkem pádu na náledí dne 25. 12. paní Ježková z čísla 2 v ulici Vracovské.

Vánoce chudých v Bzenci

Každého roku byli obdarováváni od případu k případu místní chudí k vánocům; r. 1931 kdy skutečně tíseň dolehla nejen na staré a práce neschopné občany, nýbrž i na rodiny mladších, ba i mladých obyvatelů zdejšího města v důsledku stále rostoucí nezaměstnanosti, vyšel popud z městské rady, aby zvláštními sbírkami bylo těmto strádajícím pomoženo, ježto obci nebylo možno akci v zamýšleném měřítku uskutečniti.

Vydána zvláštní výzva k obyvatelstvu a sbírky prováděny dobrovolně se přihlášivšími členy městského zastupitelstva, obecních komisí, ba z nedostatku potřebných sil, ježto u části obyvatelstva se projevila jistá nechuť k těmto sbírkám, i jednotlivci z řad občanstva.

Sbírka provedena před vánočními svátky vynesla 3 152,50 Kč a několik balíků prádla a šatstva, a vybraným chudým, komise z výběrčích sestavená která při rozdělování fungovala, se dostalo poukázek na potraviny v částce 30 Kč.

Z předu uvedená zdrženlivost a zaujatost měla za následek, že sbírky každého zimního měsíce projektované se neopakovaly, nýbrž pouze ještě jedna za měsíce leden a únor 1932, která vynesla 2 089,80 Kč a obnos opět rozdělen mezi chudé obdobně, jako z prvé sbírky. V důsledku této akce se obec nezúčastnila podobných sbírek v rámci okresu prováděných, k čemuž předem vyžádán souhlas okresního úřadu.

Stavební ruch

Stavebních komisí uskutečněno v r. 1931 celkem 87, jimiž získáno mimo povolení k úpravám, přístavbám, přestavbám a nástavbám, jakož i jiným staveb. pracem, 8 povolení k novostavbám.

Kulturní a zábavná činnost

V uplynulém roce 1931 bylo:

23 přednášek, 43 proslovy, 9 kurzů, 28 divadel, loutkových her 31 (mimo loutkaře Rumla, který se zdržel v Bzenci 1 celý měsíc v létě a těšil se přízni i dospělých), 6 besídek, 8 večírků s programem, výstava obrazů v době předvánoční, 4 akademie, 28 vycházek, 13 představení kinoptik a 12 tanečních zábav.

Půjčka 700 000 Kč

Na částečnou úhradu nákladů spojených s výstavbou obecního domu (500 000 Kč) a na úhradu výloh s dlážděním spojených (200 000 Kč) uzavřena usnesením městského zastupitelstva ze dne 13. 11. u spořitelny města Bzence 6% hypotek. výpujčka částkou 700 000 Kč s úmorem 1%.