Kronika města Bzence – rok 1928

Prvních deset let ve svobodném státě odráželo se i v obci zvýšenou činností, bohatstvím událostí a v tomto roce i patřičnými činy a oslavami jubilejními. Všude jevil se patrný obrat k lepšímu, snaha povznésti úroveň města a zlepšiti jeho hospodářský stav. Mnoho bylo za uplynulých deset let vykonáno ve prospěch města a občanstva a mnohé čeká ještě uskutečnění.

Kanalizace

Začátkem roku vybudována byla část kanálu v nově projektované ulici, jež vede z ulice Vracovské k nádraží a na níž postaveny dosud čtyři domky. Práce zadána byla staviteli Mir. Holomkovi a spol. v Bzenci za obnos 36 000 Kč při vybudování 110 běžných metrů. Potřebný obnos uhrazen z obecního kanalizačního fondu.

Pokusné vinice

Na žádost vinařského družstva v Bzenci pronajala obec tomuto od 1. ledna 1928 na dobu třiceti let 5 měřic obecních pozemků v trati Maršálky k pokusnému pěstění amerických vinných sazenic. Roční nájemné stanoveno pro prvých šest let na 200 Kč z jedné měřice.

Smrt utopením

Za parných letních dnů hledali mnozí osvěžení u řeky Moravy na Přívoze, kam za nedělních dnů putovaly celé zástupy malých i velkých. V tuto dobu podobaly se břehy Moravy v těchto místech mořským lázním. Ač tato zábava vyžádá si každoročně nějaké oběti, přece nejsou lidé dosti opatrní, aby se uvarovali neštěstí. Dne 15. července tonulo zde 5 žen a jeden ze zachránců Frant. Dobeš z Bzence se utopil, byv pravděpodobně stižen mrtvicí.

Bouře

Ve středu dne 1. srpna odpoledne strhla se nad Bzencem a okolím velká bouře, spojená s lijavcem, silným větrem a blesky, která způsobila značné škody na ovoci, jež většinou opadalo a na stromech, které místy byly vyvráceny i s kořeny. Následujícího dne ve čtvrtek v poledne strhla se opět velká bouře nad městem. V 10 minutách bylo náměstí a silnice zaplaveny přívalem vody z kopců do výše až 60 cm a naplaveny bahnem, takže se stala silnice pro povozy nesjízdná. Potahy musely býti vypřaženy a odvedeny do bezpečí. Několik povozů se slámou a obilím bylo převrhnuto, mnoho stromů vyvráceno, telefonní, telegrafní a elektrické vedení přetrháno. Domek Marie Kovalčíkové stojící u silnice byl vodou zatopen do výše půl metru, takže voda vnikla do kuchyně i do světnice. V těchže místech byl před povozem rolníka Františka Koruta vyvrácen 12 metrů vysoký akát a možno jen děkovati šťastné náhodě, že se nestalo neštěstí. Při pomocných pracích, zejména při uvolňování kanálů a odvádění vody, zúčastnilo se občanstvo i místní hasičský sbor.

Úmrtí Františka Přerovského

Dne 9. srpna zemřel mrtvicí ve stáří 60 let dlouholetý člen městského zastupitelstva a městské spořitelny František Přerovský; t. č. první náměstek starostův. Zemřelý zasloužil se v míře nemalé o rozvoj města, městské spořitelny i strany živnostenské, kterou v Bzenci budoval a dlouho i vedl. Občanstvo bzenecké i okolní v hojném počtu doprovodilo jej na poslední cestě.

Požár

Dne 16. srpna po 3. hodině ranní vypukl na půdě stolaře Františka Novosáda, v tak zvané Židovské čtvrti, z neznámé příčiny požár, který se záhy rozšířil na sousední stavení téhož majitele, dále na dům krejčího Duška, na dům Piskořův, Jančích, Kotkův a Glasrův. Domy, jež byly vesměs kryty šindelem, padly ohni za oběť. Novosád, otec četné rodiny, byl v pravém slova smyslu ožebračen. Shořelo mu všechno nářadí a zařízení, mnoho dřeva a jiné věci, jež měl na úvěr. Požár se rozšířil velmi rychle a teprve po 7. hodině ranní byl lokalizován. Při záchranných pracích se vyznamenal oddíl skautů z Bratislavy, který na cestě do Luhačovic tábořil v Bzenci. Tito hoši, vedení finančním radou Jaroslavem Pavláskem, společně s bzeneckými skauty pracovali vydatně až do konce požáru a jim náleží značná zásluha, že požár nenabyl většího rozsahu a nezpůsobil více škod. Odvážně a obětavě pomáhaly i ženy. Dva členové zdejšího hasičského sboru Petr Student a Kr. Baďura, jakož i stolař Novosád utrpěli při záchranných pracích lehčí zranění a popáleniny. Škoda, požárem způsobená, činila asi 140 000 Kč a byla jen nepatrně kryta pojištěním. Občanstvo vykonalo ve prospěch postižených, většinou to chudých lidí, peněžitou sbírku.

Oběť povolání

Kocman Jindřich z Rudic, vrchní monter v Bzenci byl při práci na elektrickém vysokém vedení zabit proudem elektrickým dne 3. září.

Obecní volby

Na den 2. září vypsány byly obecní volby. Podáno bylo celkem 13 kandidátních listin, tedy o 5 více proti posledním obecním volbám z r. 1924. O zastoupení v obci ucházela se nově občanská strana nepolitická, dále strana soc. demokratická, jednota malozemědělců, domkařů a dělníků při straně čs. národně socialistické, strana práce, rolnická jednota a sdružení domkařů a dělníků. Občanská strana nepolitická utvořena byla pro obecní volby p. Leop. Pařízkem a Ant. Gabrišem, kteří krátce před volbami opustili stranu čs. národně socialistickou a ustavili novou skupinu pro blížící se obecní volby. Strana soc. demokratická a strana práce ucházely se o zastoupení v obci v důsledku, že obě strany od voleb parlamentních v r. 1925 organizačně v obci zakotvily. Národně dělnická jednota vystřídala posledně do obce kandidující skupinu pokrokových rolníků. Z komunistické strany pro neshody při sestavování kandidátní listiny odešla část nespokojených a postavila si vlastní kandidátku pod názvem sdružení dělníků a domkařů. Jednota malozemědělců, domkařů a dělníků kandidovala jako součást strany čs. národně socialistické samostatně, aby mateřské straně nahradila ztrátu hlasů vojenských, ježto vojsko a četnictvo pozbylo práva volebního.

Volební boj veden byl celkem slušně a omezil se povšechně jen na pořádání volebních schůzí a plakátovou a letákovou agitaci, což svědčí o dobré vůli občanstva nezatahovati do obecní politiky úzce stranické zájmy. Jedině nepolitická skupina vyvinula větší agitaci, jež zhusta vyzněla jak proti jednotlivým osobám, tak i proti celému hospodářství obecnímu.

Volební schůze pořádala nár. rolnická jednota dne 26. srpna dopoledne v hostinci u Goldmanů za účasti asi 36 posluchačů. Referoval Dr. Renner, advokát z Uh. Hradiště a tajemník Ing. Briscí z Brna. Téhož dne odpoledne v téže místnosti byla schůze komunistická za přítomnosti asi 25 účastníků. Mluvil senátor Koutný z Hodonína. O hodinu později pořádala schůzi strana soc. demokratická v sokolovně za účasti asi 45 osob. Mluvil poslanec Jáša, legionář. Strana živnostenská konala voličskou schůzi dne 29. srpna u Goldmanů za přítomnosti asi 40 účastníků. Referoval senátor Sláma z Brna. Čs. strana národně socialistická pořádala schůzi v sokolovně dne 31. srpna za účasti asi 110 osob. Mluvil poslanec Knejzlík z Předmostí u Přerova. Mimo toho měly některé kandidující strany schůze neveřejné.

Povšechně se usuzovalo, že strana lidová, strana národně demokratická a strana komunistická zaznamenají ztrátu na hlasích, ostatní strany že udrží své pozice a nově kandidující strany že získají 1, nejvíce 2 mandáty. Tyto předdohady byly vesměs mylné, jak ukázal výsledek volby.

Pro zbytek hlasů sloučily se čs. strana národně socialistická, jednota malozemědělců, domkařů a dělníků, strana soc. demokratická, strana komunistická a sdružení dělníků a domkařů v jednu skupinu, strana lidová a občanská nepolitická v druhou skupinu a národně rolnická jednota, strana živnostenská, strana práce a národní demokracie v třetí skupinu. Nesloučeny zůstaly strana agrární a židovská.

Podle výsledku volby obdržela strana čs. nár. socialistická 226 hlasů a 3 mandáty, jednota malozemědělců, domkařů a dělníků 56 hlasů a jeden mandát, strana soc. demokratická 106 hlasů a 2 mandáty, nepolitická skupina 228 hlasů a 3 mandáty, komunisté 97 hlasů – 1 mandát, lidovci 460 hlasů – 6 mandátů, židé 107 hlasů – 1 mandát, rolnická jednota 174 hlasů – 2 mandáty, živnostníci 199 hlasů – 3 mandáty, dělníci a domkaři 68 hlasů – 1 mandát, strana práce 62 hlasy – 1 mandát, strana republikánská 197 hlasů – 3 mandáty a nár. demokracie 214 hlasů – 3 mandáty.

Volba starosty a městské rady konala se dne 17. září. Oč klidnější byly volby, o to rušnější byly přípravy a kombinace pro volbu starosty a městské rady. Šlo o to, jak se strany sdruží, aby získaly nadpoloviční většinu, při tom značnou úlohu hrály strany s jedním zástupcem, protože každá jednička mohla býti jazýčkem na váze. Konečně po delších úradách a kombinacích sdružily se pro volbu starosty a tím také městské rady strana čs. národně socialistická, jednota malozemědělců; strana soc. demokratická, rolnická jednota, živnostníci, dělníci, strana práce a národní demokracie se 16 zástupci, zbývající strany učinily blok se 14 zástupci. Tímto seskupením zvolen starostou dosavadní starosta p. František Kučera 15 hlasy, druhým náměstkem p. Lud. Vojáček rovněž 15 hlasy. Skupina 14 zástupců uplatnila před volbou starosty nárok na prvního náměstka a zvolen p. Jan Pírko.

Při volbě členů městské rady došlo k neshodám a proto konána nová schůze o několik dnů později a strany se znovu sdružovaly. Blok se 14 zástupci zůstal nezměněn, sdružení 16 se rozdělilo na dvě skupiny; v jedné čs. nár. socialisté, malozemědělci a sdružení dělníků a domkařů, v druhé ostatní strany. Konečně volba městské rady provedena. Za čs. národní socialisty delegován do městské rady druhý náměstek p. Ludvík Vojáček, za soc. demokraty p. Ant. Škrabal, za nepolitickou skupinu p. Ant. Gabriš, za stranu lidovou první náměstek p. Jan Pírko a Pavel Jakša, za židy p. Jindřich Bűchler, za rolnickou jednotu p. Josef Kuchař, za živnostníky p. Martin Antl, za republikánskou stranu p. Jan Narkes, národní demokraté p. Františka Kučeru jako starostu.

Změna posádky

Korouhev 7. jezdeckého pluku přesídlila do Hodonína a Bzenec dostal posádkou 125. hrubý dělostřelecký pluk, který sem byl přemístěn z Louky u Znojma. V den příchodu dne 29. září byl pluk očekáván zástupci obce na hranicích města a s hudbou odveden do kasáren. Pro město tato změna znamenala jistou výhodu, protože stav posádky se značně zvětšil. Pluk vykazuje touto dobou následující stav: 14 důstojníků, 480 mužů, 150 koní, 12 děl. Velitelem je plukovník Beil.

Exhumace

Dne 9. řijna provedena byla exhumace 27 vojínů, příslušníků království srbsko-chorvatsko-slavonského, pochovaných na zdejším vojenském hřbitově a ostatky jejich převezeny do Olomouce. Pohřbu se zúčastnila obec svými delegáty, místní posádka a část občanstva.

Pokus sebevraždy

V zámeckém parku střelil se Ant. Látal, 20letý drogista bez zaměstnání z Bzence, v pravé poledne pistolí do prsou. Byl odvezen do nemocnice, kde se po krátké době uzdravil. Čin spáchal asi z omrzelosti života.

Rozšíření nádraží

Na stanici Bzenec-Město rozšířeno nákladiště o jednu kolej. Zájemci složili 5 500 Kč, obec doplnila tento obnos na 23 000 Kč, tj. na 1/3 celkového nákladu stavebního. Zbytek nákladu uhradila železniční správa. Kolej tato je velmi nutná při stále stoupajícím vývozu bzeneckých produktů.

10. výročí samostatnosti

Dne 27. řijna konala se o 5. hod. odpoledne za četné účasti občanstva slavnostní schůze obecního zastupitelstva. Starosta v krátkém proslovu nastínil význam desátého výročí našeho státu. Ze schůze odeslán p. prezidentovi pozdravný telegram. Městské zastupitelstvo se usneslo provésti přípravné práce ku zřízení jubilejního vodovodu, k vybudování domu sociální péče a darování místa k postavení pomníku padlým. Po schůzi celé zastupitelstvo zúčastnilo se oslavy v předvečer tohoto výročí, jež konáno za součinnosti všech politických i nepolitických stran v obci a místní posádky. Městská rada ochotně vzala na sebe protektorát a uvolila se veškerý náklad s touto oslavou spojený hraditi. Rovněž občanstvo nezůstalo v ničem pozadu a jak nejlépe dovedlo vyzdobilo své domy, výkladní skříně a okna, nešetříc nákladů s tím spojených.

V předvečer dne 27. řijna zazářilo z oken domů na sta světel, ze střech zavlály prapory a město vzalo na sebe slavnostní háv. Z každé výkladní skříně zírala na nás milá tvář prezidentova, bohatě prapory a květinami dekorovaná. Daleko do tmy zasvitl ze Starého Hradu letopočet 1918 – 1928 sestavený z elektrických žárovek a umístěný na lešení.

Večer prošel městem lampionový průvod s hudbou a po něm pronesl před radnicí slavnostní řeč prof. Konečný z Uh. Hradiště. TJ. Sokol uspořádal v sokolovně akademii při sníženém vstupném. V neděli 28. října časně z rána hrála hudba budíček a posádka vypálila 20 dělových ran. O 9. hodině vykonána na náměstí přehlídka posádky, k níž zástupce velitele major Bajer měl významu dne odpovídající proslov. Plukovník pak přečetl vojsku armádní rozkaz. Po té vztyčena členy Sokola státní vlajka a děti narozené v r. 1918 složily vlajce slib. Defilém posádky dopoledne program ukončen. Zbývající část dopoledne vyplněna koncertem hudby na náměstí. Večer sehrána v sokolovně „Nevěsta legionářova” a jednota Orla uspořádala akademii. Oslav zúčastnily se i školní dítky v průvodu učitelstva.

Této oficiální oslavě předcházela dne 14. října oslava náboženské obce židovské, jež vykonána v templu a k níž pozvána městská rada, zástupcové úřadů, škol a spolků. Oslava vyzněla důstojně a ukázala, že i mezi židovskými občany poměr k čsl. republice se mění k lepšímu. Slavnostní řeč pronesl český rabín Dr. Schwänger z Břeclavi o prezidentu Masarykovi a čs. státu. Slavnost zakončena českou modlitbou za prezidenta a republiku, státními hymnami a hymnou židovskou.

Obě zdejší školy uspořádaly dne 27. října zdařilou oslavu školní, k níž pozváni zástupcové obce, místní školní rady a rodičové.

Vzdělávací spolek „Světlo“, nedávno založený, oslavil 10leté výročí naší samostatnosti dne 4. listopadu přednáškou, k níž připojen hudební a recitační program.

Mimo toho v rámci jubilejních oslav sehráno několik divadelních her jak TJ. Sokola, tak i TJ. Orla.

Spoření žactva

Zdejší obecné a měšťanské školy určily si den 31. října za den spořivosti. Žáci v průvodu třídních učitelů odebrali se hromadně v ten den do spořitelny města Bzence, kdež uložili své úspory. Uloženo bylo oběma školami na spořitelní knížky 7 383,13 Kč.

Spořitelna města Bzence darovala v r. 1926 žákům 545 spořitelních knížek s vkladem po 5 Kč. Na tyto spořitelní knížky bylo uloženo do 31. prosince 1926 celkem 27 953,47 Kč. V roce 1927 věnováno dalších 178 spořitelních knížek. Stav žákovských vkladů, uložených na těchto 723 spořitelních knížek, činil k 31. prosinci 1927 48 206,71 Kč a ke dni 1. července 1928 obnos 62 527,12 Kč.

Pronájem obecních pozemků

V roce 1928 končil pronájem obecních pozemků z první parcelace a tyto znovu pronajímány na dalších 6 let. Pozemky pronajímaly se z volné ruky a zvláštní komise rozhodovala o potřebě žadatelů. Pozemky přidělovány v prvé řadě dosavadním nájemníkům a potom těm, kteří nemají půdy k obdělávání. Nájemné stanoveno na 300 Kč, 250 Kč, 200 Kč a 120 Kč z 1 měřice podle jakosti půdy. Dílky byly asi po 1/2 měřici. V Bažantnici bylo pronajato 81 dílků, v Havale 60 dílků, na Vlašce 15, v Liščí hoře 3, na Babí 91, v Úkolce 34, v Prostřední hoře 23 a v Maršálkách 42 dílků. Celkem bylo pronajato 349 dílků.

Odbočka svazu

Dne 18. listopadu ustavena byla v Bzenci odbočka svazu čs. důstojnictva, jež sdružuje aktivní a záložní důstojníky. Přihlásilo se 50 důstojníků. Odbočka umožnila pořádání instrukčního kurzu pro záložní důstojníky. Kurz začal v měsíci listopadu a potrvá až do měsíce května 1929. Kurz koná se u zdejšího dělostřeleckého pluku čís. 125 a přihlásilo se do něho 25 záložních důstojníků z Bzence a okolí.

Volby do okresů a zemí

Na den 2. prosince vypsány byly volby do okresních a zemských zastupitelstev. Zájem o tyto volby byl nepatrný, protože občanstvo z valné části si nebylo vědomo významu a důležitosti těchto nových úřadů a také proto, že v poslední době bylo těch voleb trochu mnoho a občanstvo jimi unaveno. Může-li se mluviti o nějaké agitaci k těmto volbám, můžeme říci, že byla minimální. Bylo sice v období předvolebním několik voličských schůzí, ale tyto konány jen proto, aby jednotlivé strany vykonaly povinnost. Tak měla dne 25. listopadu při účasti asi 25 osob volební schůzi strana nár. demokratická a rolnická jednota, na níž referoval Dr. Renner z Uh. Hradiště a starosta z Tlumačova Lad. Samohýl, dne 28. listopadu při účasti asi 30 osob strana živnostenská, kde mluvil Sláma, tajemník z Brna, dne 29. listopadu strana čs. nár. socialistů za účasti asi 30 osob, na které promluvil řeď. měšť. školy Arn. Hofmann z Uh. Ostrohu a strana soc. demokratická dne 1. prosince za účasti asi 40 osob, kde referoval redaktor Holub z Brna.

V posledních dnech rozhozeny některými stranami letáky a vylepeny plakáty, které nevzbudily velké pozornosti. Do okresního zastupitelstva kandidovalo 8 stran, do zemského zastupitelstva celkem 17 stran. Na kandidátních listinách do okresního zastupitelstva bylo též několik kandidátů z Bzence, ale žádný z nich na zvolitelném místě.

K volbám do okresního zastupitelstva zapsáno bylo 2436 oprávněných voličů, z toho 1052 mužů a 1384 žen. Volby zúčastnilo se 1986 voličů, z toho 887 mužů a 1099 žen. Neplatných hlasů odevzdáno 121, počet platných hlasů činil 1865. Z toho obdržela čs. strana. nár. socialistická 360 hlasů, národní demokracie 209 hlasů, sdružení katolických zemědělců a domkařů 21 hlasů, živnostníci 295 hlasů, republikánská strana 209 hlasů, soc. demokraté 163, komunisté 139, strana lidová 469 hlasů.

K volbám do zemského zastupitelstva bylo 2436 oprávněných voličů. Volby zúčastnilo se 2013 voličů, z toho 899 mužů a 1114 žen. Počet neplatných hlasů byl 49 a platných 1964. Z toho obdrželi němečtí křesťanští socialisté 38 hlasů, sdružení katolických zemědělců a domkařů 38 hlasů, národní demokraté 168 hlasů, německá průmyslová a hospodářská skupina 22 hlasů, soc.demokraté 170 hlasů, němečtí agrárníci 8 hlasů, německá dělnická strana 9 hlasů, němečtí soc. demokraté 12 hlasů, republikánská strana 217 hlasů, polské sdružení a židovská strana 80 hlasů, komunisté 140 hlasů, lidová strana 456 hlasů, živnostníci 279 hlasů, nár. socialisté 310 hlasů, němečtí nac. dělníci 6 hlasů, německé národní sdružení 11 hlasů.

Vánoční strom

Krásný severský zvyk, přenesený do naší republiky zvěčnělým spisovatelem Rud. Těsnohlídkem našel i u nás porozumění. Po příkladu jiných měst a na popud družiny válečných poškozenců z Bzence postaven i u nás vánoční strom republiky. Strom daroval velkostatek Mágnisův, instalaci a proud dodaly Západomoravské elektrárny. Slavnostní zahájení a předání vánočního stromu do ochrany města konalo se v sobotu dne 15. prosince za účasti zástupců obce a četných diváků. U stromu byla pokladnička a na obecní strážnici ukládaly se dary v naturáliích. Obyvatelstvu, zejména vrstvám zámožnějším, naskýtala se vhodná příležitost, aby slovo o lidskosti a lásce k bližnímu proměnilo se ve skutek. Strom býval každodenně až do 9. hodiny večer osvětlen a stal se předmětem všeobecné pozornosti. Strom stál až do 3. ledna, ale naděje skládané v úspěch sbírky se nesplnily, snad z důvodu, že tato určena pro postavení pomníku padlým, kdežto většina občanstva si přála, aby se jí dostalo místní chudině. Sbírka vynesla celkem 850 Kč, mimo toho darovány byly 4 balíky prádla, kterým bylo poděleno 26 chudých dětí.

Strojní mlýn

V tomto roce zřízen v městě mlynářem p. Hubertem Jášou z Hluku nový strojní mlýn s elektrickým pohonem. Mlýn zřízen z bývalé sušírny koží p. Frankla a stál celkem asi 1/2 mil. Kč; zavádí se celkem dobře.

Dar spořitelny

Spořitelna města Bzence věnovala v desátém roce trvání naší samostatnosti jubilejní dar 35 000 Kč a to 10 000 Kč obci Bzenci ve prospěch lidumilných a dobročinných účelů, 10 000 Kč ku zřízení fondu, jehož úroků má býti použito k podpoře nemajetných školních dětí, 10 000 Kč ku zřízení fondu, z jehož úroků mají býti poskytovány podpory pro studující obchodních škol a 5 000 Kč pro účely školní a vzdělávací.

Počasí v r. 1928

Zima byla celkem mírná, ač nechybělo ani dnů s dosti silnými mrazy. Jaro dalo na sebe dlouho čekati, přes to bylo však studené a větrné. Velké škody na ovoci a víně byly způsobeny nočními mrazy, zejména v noci z 11. na 12. května. Ještě v noci 3. června byl mráz, takže pomrzly značně brambory, zelenina, luštěniny; rovněž obilí, které kvetlo, utrpělo citelné škody. V sadech a vinicích zapalovány ohně, přes to pomrzly v některých tratích vinohrady až na 60 %. Začátkem července se počasí ustálilo a teplota se den ode dne zvyšovala. Tepelná vlna, která zastihla celou Evropu, se stále stupňovala. Docílila maxima 15. a 16. července, kdy teploměr ukazoval na slunci 54 °C. Potom teplota pozvolně klesala, ač i v dalších měsících vystoupil teploměr na 50 °C.

Žně letošního roku se chladným jarním počasím opozdily, avšak úroda obilnin i okopanin byla velmi dobrá. Žita utrpěla místy mrazy, takže klasy nebyly takové, jako by měly býti, byly však lepší než minulého roku. Velmi dobré byly ječmeny, oves i pšenice. Cukrovka i brambory byly lepší roku minulého. Sklizeň vína byla prostřední a jakost průměrná.

Podzim, ač ohlásil se již dne 23. září prvním citelným mrazíkem, byl nádherný a trval dlouho do prosince. Zima začala teprve asi týden před Vánocemi, kdy teplota klesla na -12 °C a napadlo něco sněhu; mrazy neměly však dlouhého trvání, takže konec roku byl ve znamení oblevy a teploměr pohyboval se nad nulou.

Vinařské družstvo

Vinařsko-ovocnické družstvo v Bzenci získalo v druhé polovině roku 1928 v Mor. Ostravě na Nádražní třídě vlastní vinárnu, kterou vede pod jménem Jihomoravská vinárna. Mimo to zřídilo ve sklepech staré radnice v Mor. Ostravě tranzitní sklad vína za účelem prodeje vína ve velkém. Tak zakotvilo družstvo na důležitém odbytišti ve středu ostravského průmyslu a jsou naděje, že podnik tento, který si již v krátké době získal dosti dobré jméno, bude sloužiti k rozkvětu družstva.

Vinařsko-ovocnické družstvo čítalo ke konci roku 1928 členů 263 s 1587 podíly s kapitálem 158 700 Kč. V roce 1928 dosáhlo pokladničního obratu 12 615 492 Kč a vykazovalo po doplnění rezervních fondů čistého zisku 8 195,45 Kč.

Duchovní správce církve čsl.

V srpnu 1928 církev československá dostala vlastního duchovního správce. Stal se jím vysvěcený kněz Eug. Wachek, nar. 16/8 1906 v Bohumíně.