Hlavní škola chlapecká v Bzenci 1940 – 1945

(Hauptschule für Jungen in Bisenz)

Značka fondu: NSŠ-BZ

Inventární číslo: 5

Krátce po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byly doposud vedené kroniky uzavřeny, uloženy a bylo nařízeno psát kroniky nové. Kroniku Hlavní školy chlapecké v Bzenci vedl v letech 1940 – 1945 tehdejší ředitel Sylvestr Butkovský. V říjnu 1945 byly dle přípisu Okresního školního výboru v Uherském Hradišti kroniky z doby okupace uzavřeny a uloženy ve školním archivu jako dokumenty své doby. Nyní je tato kronika uložena ve Státním okresním archivu Hodonín ve výše uvedeném fondu.

Školní rok 1940 – 1941

 

Úvodní strana kroniky.

V školním roce 1939 – 1940 kronika školní psána nebyla, jelikož podle úředního příkazu byly školní kroniky zapečetěny, poněvadž text nevyhovoval novým státoprávním poměrům.

 

Účinkující školního představení – Bílé růže.

Školní rok 1940 – 1941 byl zahájen pravidelně. Počet tříd byl 7, tj. 3 základní třídy, jedna def. pobočka při první třídě, 2 zatímní při II. a III. třídě a jeden koedukační jednoroční kurz.

 

Hlavní představitelé školního představení – Bílé růže.

Počet žactva:

 • třída I. A – 40 žáků,
 • třída I. B – 40 žáků,
 • třída II. A – 29 žáků,
 • třída II. B – 28 žáků,
 • třída III. A – 27 žáků,
 • třída III. B – 28 žáků,
 • třída IV. – 28 žáků.

Celkem 220 žáků, během roku se ještě počet zvětšil až na 227 žáků.

 

Tři sestry a jejich starostlivá Marta – představení – Bílé růže.

Členové učitelského sboru:

 • Butkovský Syl., ředitel,
 • Kučera Boh., odb. učitel,
 • Běhal Fr., odb. učitel,
 • Fiala Karel, odb. učitel,
 • Pojeta Ant., odb. učitel,
 • Majtlová Marie, odb. učitelka,
 • Pokorný Ferdinand, katecheta.

Fochler Boh., odborný učitel byl na vlastní žádost přeložen na měšťanskou školu do Hodonína (od 1. září 1940).

Šodek Eug., přidělený učitel byl přeložen na měšťanskou školu do Hluku.

 

Kočičí kapela z představení – Bílé růže.

Nově byli ustanoveni:

Josefa Kratinová, odborná učitelka – z měšťanské školy z Veselí nad Moravou.

Josef Šimíček, odborný učitel – z obecné školy z Nedakonic.

Marie Macourková, výpomocná učitelka – z Moravského Písku.

Ferdinand Dvořák, učitel – z měšťanské školy v Uherském Hradišti.

Na škole kromě toho vyučovala Marie Weberová, učitelka domácích nauk v jednoročním kurzu a Jiřina Vaňková, učitelská praktikantka.

Místností vyučovacích bylo dostatek – nepostačovala tělocvična, společná pro zvětšený počet hodin tělesné výchovy z 2 na 4 týdně.

 

Po práci na políčku Národní pomoci.

Následkem změny politických poměrů z roku 1939 přičleněním území Čech a Moravy do rámce Říše jako Protektorátu nebylo dostatek učebních knih vyhovujících svým obsahem novým poměrům. Působilo to značné obtíže při vyučování, ale přece tento naprostý nedostatek učebnic byl zdolán a pílí učitelstva bylo učebního cíle povšechně dosaženo.

Svátky vánoční byly v tomto roce prodlouženy do 19. ledna.

Jazyk německý byl zaveden ve všech třídách jako povinný a počet hodin zvýšen ve všech třídách na 5 hodin týdně.

Den spořivosti, pořádaný každoročně 31. října skončil s pěkným úspěchem. Žactvo uložilo 3 656,05 K.

 

Chystáme políčko Národní pomoci.

Žactvo nezapomínalo na sociálně slabší siroty v Dětském domově v Uherském Ostrohu. Toho roku bylo darováno žactvem přes 12 q zeleniny a brambor v prospěch sirotčince O. P. M.

Od 16. prosince byla na škole zřízena stravovací akce. Žactvo zvlášť chudobné dostávalo čtyřikrát týdně polévku. Venkovští žáci za přispění naturálií mohli se též akce zúčastniti. Polévkovou akci vedl administrativně odborný učitel J. Šimíček, prakticky žačky jednoročního kurzu a dívčí měšťanské školy pod vedením učitele domácích nauk M. Weberové a J. Hanzlíkové. Tato svépomoc se velmi dobře osvědčila a jistě velká práce vedoucích našla porozumění jak u žactva, tak i občanstva.

Dle výnosu MŠANO ze dne 8. ledna č. 1 968/41 nastala nová úprava v počtu hodin vyučovacích na měšťanských školách. Občanské nauce nebylo dále vyučováno. V jednoročním kurzu zavedeno vyučování těsnopisu, který převzal ředitel měšťanské školy dívčí K. Pírek.

Dne 15. března vzpomenuto za přítomnosti všeho žactva a učitelstva v první hodině vyučovací výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

Dne 22. a 23. března sehrálo žactvo za spoluúčinkování žactva ostatních škol dětské divadlo „Bílé růže“, pohádku se zpěvy a tanci od V. B. Plumlovské, hudba od J. Waltra s pěkným úspěchem finančním i morálním.

Hrubý příjem 3 992,15 K, vydání 2 292,40 K, čistý výnos 1 699,75 K, který po společné poradě byl uložen na kino-fond a věnován k zařízení telefonu a včelstev pro školní zahradu.

V měsíci květnu 1941 podařilo se škole získati od Vinařské besídky políčko národní pomoci. Pomocí žactva bylo pole osázeno brambory a zeleninou, které úrody bude použito k stravovací akci žactva.

Dne 19. dubna 1941 za přítomnosti všeho žactva a učitelstva bylo vzpomenuto narozenin vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera.

V prospěch sirotčince O. P. M. za náhradu velikonočních vajíček odevzdalo žactvo měšťanské školy chlapecké 307,60 K.

Dne 15. června uspořádaly školy Žákovskou besídku na sokolském hřišti. Na programu byla čísla tělovýchovná a hudební. Z čistého výnosu bylo věnováno 2 000 K místnímu spolku pro ochranu matek a dětí, zbytek rozdělen mezi místní školy na fond rodičovského sdružení po 300 K.

Žactvo vyšších ročníků spolupůsobilo při sbírce barevných kovů, pořádané k udržení zaměstnanosti dělnictva v Protektorátě.

Působení učitelstva bylo většinou velmi dobré, o čemž se pan školní inspektor Emil Pavlák přesvědčil inspekcí dne 29. listopadu 1940 a 5. června 1941.

Školní rok byl zakončen dne 28. června 1941.

V Bzenci v srpnu 1941, ředitel Butkovský.

Školní rok 1941 – 1942

Školní rok byl zahájen pravidelně.

Počet tříd a žactva:

 • třída I. – 21 chlapců, 21 děvčat,
 • třída II. A – 33 chlapců,
 • třída II. B – 32 chlapců,
 • třída III. A – 31 chlapců,
 • třída III. B – 30 chlapců,
 • třída IV A. – 24 chlapců,
 • třída IV B. – 24 chlapců,
 • třída IV A. (jednoroční kurz) – 52 chlapců,

Celkem 254 chlapců a 21 děvčat.

Členové učitelského sboru:

 • Butkovský Syl., ředitel,
 • Běhal Fr., odb. učitel,
 • Fiala Karel, odb. učitel,
 • Pojeta Ant., odb. učitel,
 • Hirš Jan, odb. učitel,
 • Dvořák Ferd., odb. učitel,
 • Šimíček Jos., odb. učitel,
 • Kratinová Jos., odb. učitelka,
 • Pokorný Ferd., katecheta,
 • Ventrčová Mil., učitelská praktikantka.

Bohumil Kučera, odborný učitel odešel od 1. září na dívčí hlavní školu do Veselí nad Moravou.

Marie Majtlová byla přeložena dnem 1. září na dívčí hlavní školu v Bzenci. Místo ní byl přeložen na zdejší školu odborný učitel Jan Hirš.

Milada Ventrčová byla ustanovena na zdejší škole učitelskou praktikantkou od 1. května.

Marie Macourková, výpomocná učitelka byla přeložena od 1. září na obecní školu do Nedakonic.

Hospitant Antonín Hank byl během roku ustanoven praktikantem a od 1. května odešel jako výpomocný učitel na obecnou školu do Buchlovic.

Během prázdnin došlo k nové úpravě obecných a měšťanských škol (vlád. nař. 14. 8. 1941, č. 300), kterým se měšťanská škola, pozdější hlavní škola, připojuje ke čtyřtřídní škole obecné a stává se čtyřtřídní školou výběrovou. Ze 4. postupujícího ročníku obecné školy přechází do hlavní školy jen 40 % žáků.

Vládní nařízení ohledně počtu žactva pro jednotlivé třídy bylo změněno z počtu 45 na 60. Následkem toho došlo od 1. prosince 1941 k redukci jednotlivých tříd, takže na hlavní škole chlapecké zůstaly třídy: I., II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A, IV. Aa (kurz).

První třída a IV. Aa (jednoroční učební kurz dívčí) byly dočasně přiděleny pod správu dívčí hlavní školy, takže na hlavní škole chlapecké zůstalo 6. tříd.

Jednoroční kurzy, zvané IV. A a IV. Aa závěrečné třídy byly povoleny pro tento rok jen výjimečně.

Dne 14. 9. 1941 prohlédl úřední spisy na škole p. zemský škol. inspektor Dr. Parma. V odpoledních hodinách promluvil k shromážděnému učitelstvu o výchově žactva v dnešních poměrech. Připomenul učitelstvu přesné plnění povinností k Říši a k svému národu.

Loajální výchova vůči Říši při včlenění Čech a Moravy jako Protektorátu Čechy a Morava do rámce Velkoněmecké říše je naprosto nezbytná a učitel je povinen žactvo v tomto duchu vychovávati a vésti.

Dne 22. června vizitoval školu okresní škol. inspektor p. Emil Pavlák a udělil patřičné pokyny ohledně výchovy a vyučování žactva v nynější době.

Oslava stých narozenin hudebního skladatele Ant. Dvořáka, připadající na 8. září. Vzpomenuto bylo důstojně společnou akademií v tělocvičně dne 14. 11. 1941. Proslov měl odborný učitel Antonín Pojeta. Při programu účinkovali místní ochotníci, kteří předvedli ukázky z Dvořákovy tvorby.

Stopadesáté výročí hudebního skladatele W. A. Mozarta bylo oslaveno 18. 12. 1941. Shromážděnému žactvu o významu hudební tvorby vzpomenutého skladatele promluvil odborný učitel Ant. Pojeta.

Dne 15. 3. 1942 společně oslaveno ve vyzdobené kreslírně tříleté jubileum zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Přítomni byli všichni učitelé i žáci. Proslov přednesl ředitel školy.

Padesáté třetí narozeniny Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera byly společně důstojně oslaveny ve vyzdobené kreslírně dne 20. dubna 1942 za přítomnosti všeho žactva a učitelstva. Slavnostní proslov přednesl ředitel školy.

Dne 19. června 1942 vzpomenuto bylo tragické smrti Zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha před shromážděným žactvem a učitelstvem.

Dne 7. července promluvil ředitel školy k žactvu a učitelskému sboru u příležitosti 70. narozenin státního prezidenta Dr. Emila Háchy.

Výpomoc žactva při polních pracích

Na jaře 1942 žactvo vypomáhalo mimo vyučování a částečně v hodinách tělocviku v nutné vysazovací akci lesních stromů v okolí Bzence, hlavně v kulturách hraběte Magnise a odpracovalo 2 692 hodin.

Tímto nejen že si zvyklo tělesné práci, ale též přispělo k zalesnění celého okolí, v kraji bzeneckém tak nutnému.

Též na polích bylo hodně pracováno: na místním velkostatku, v rolnicko-vinařské škole, vinařském družstvě a u místních rolníků a odpracováno bylo 4 414 hodin.

Všechny práce byly vykonány k spokojenosti občanstva a tato výpomoc na polích jistě přispěla k zajištění úrody.

 

Žáci 3. třídy hlavní školy při sběru léčivých bylin.

Velmi horlivě se též žactvo věnovalo sběru léčivých bylin, které pak byly ve škole sušeny.

Žactvo vždy ochotně vypomáhalo při sběrech na zimní pomoc šatstvem, prádlem a při sběrech odpadových hmot.

 

Žáci 2. třídy hlavní školy při sběru léčivých bylin.

Sbírka na DRK (Německý Červený kříž) vynesla v učitelském sboru 123 K a mezi žactvem 131 K; podle hlášení mezi občanstvem v Bzenci bez občanů se stálým platem 10 743 K.

Během školního roku byl konán pro učitele kurz jazyka německého jednou týdně 4 hodiny od 1. října 1941 do konce května 1942.

Správcové škol se podrobili s úspěchem zkoušek z německého jazyka.

Následkem prodloužení vánočních prázdnin byl školní rok ukončen teprve 9. července 1942.

V Bzenci v červenci 1942 Butkovský, ředitel.

Školní rok 1942 – 1943

Vyučování se začalo dne 2. září.

Změny ve sboru učitelském:

Výnosem české zemské rady pro Moravu v Brně ustanoveno vyučovati ve školním roce 1942-43 na chlapecké hlavní škole v Bzenci v šesti třídách, tj.: I., II., III.A, III. B, IV. a IV. A (jednoroční kurz). Později na urgenci dívčí hlavní školy výnosem z. šk. rady č. 52 743/42 ze dne 4. září 1942 rozhodnutí bylo změněno a na chlapecké hlavní škole ustaveno vyučovati jen v pěti třídách, tj.: I., III. A, III. B, IV. a IV. A.

Na škole byli ustanoveni následující učitelé:

 • Sylvestr Butkovský, ředitel,
 • Běhal Fr., odb. učitel,
 • Pojeta Ant., odb. učitel,
 • Hirš Jan, odb. učitel – přeložen dnem 1. září na dívčí hlavní školu v Bzenci,
 • Fiala Karel, odb. učitel,
 • Kratinová Jos., odb. učitelka,
 • Šimíček Jos., odb. učitel,
 • Dvořák Ferd., odb. učitel,
 • Růžicová Lidm., uč. praktikantka.

Výsledek zápisu 1942/43:

 • třída I. – 41 chlapců,
 • třída III. A – 35 chlapců,
 • třída III. B – 35 chlapců,
 • třída IV. – 44 chlapců,
 • třída IV. A – 41 chlapců,
 • celkem 196 chlapců.

O prázdninách bylo žactvo upozorněno na sběr léčivých rostlin, jehož výsledek v měsíci září byl velmi pěkný. Firmě Landin Brno bylo odvedeno 124,90 kg, firmě Jareš Staré Město 34,50 kg, celkem 159,40 kg za 528,10 K, kterýžto obnos za prázdninový sběr rozdán žákům a 134,20 K odevzdáno školnímu kinofondu.

V měsíci srpnu navštěvovalo učitelstvo I. odboru přeškolovací kurz v Uherském Hradišti. Ostatní učitelé navštěvovali v té době kurz jazyka německého.

Výsledek sběru odpadových hmot:

 • září: železo 80 kg, papír 20 kg, jiné kovy 10,5 kg, hadry 5 kg, celkem 195 kg,
 • říjen: kosti 2 kg, papír 17 kg, železo 135 kg, guma 2 kg, hadry 23 kg, celkem 195 kg.

Dne 3. října dala místní školní rada prázdno na vinobraní. Učitelský sbor podrobil se dne 22. září písemné a 13. října ústní všeobecné zkoušce z jazyka německého, vesměs s úspěchem.

Dne 30. října účastnilo se žactvo soutěže kreslířských a slohových prací, vypsané Městskou spořitelnou v Bzenci. První cenu za kreslení získal žák. M. Jírovský z třídy IV. Žactvo uložilo v tento den hotově 16 185,50 Kč.

Výsledek sběru ovocných pecek, kterého se žactvo v obci činně zúčastnilo, byl ve škole 131 kg – v městě celkem 354 kg – odvedeny byly místnímu hospodářskému družstvu.

V týdnu od 15. do 21. listopadu bylo žactvo poučováno o silničním řádu, směřujícímu k výchově obyvatelstva k dopravní kázni.

Od 20. do 30. listopadu bylo pro záškrt vyučování na škole zastaveno.

Zvláštní sběr papíru za součinnosti žactva v městě, konaný dne 20. listopadu vynesl 780 kg odpadového papíru.

Mimoškolní práce žactva a učitelstva:

Okresní školní výbor uznal dle přípisu č. 7 151 ze dne 10. 12. 1942 významnou práci mimoškolní učitelstva a žactva ve válečné době a vyslovil jim upřímný dík.

Kromě vysazených 530 000 borovic v písčinách Bzence sebralo se v roce 1942 11 782 kg léčivých rostlin 46 druhů, za což jim bylo vyplaceno 39 818 K. Pomoc žactva při polních pracích v tomto roce byla rovněž vydatná. Tak pracovalo letos 9 840 žáků hlavních škol a vyšších tříd škol obecných a odpracovalo celkem 1 725 045 hodin. Z toho pracovali u cizích lidí 208 568 hodin na velkostatcích 185 177 hodin.

V den 15. března ve čtvrté výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava vyslechlo žactvo a učitelstvo rádiovou přednášku pana ministra E. Moravce a vedoucího kuratoria pro výchovu mládeže p. Dr. Fr. Teunera.

Práce žactva na jaře v lesních kulturách:

V 9 397 pracovních hodinách žáci a žákyně hlavních škol v Bzenci vysadili celkem 449 300 jednoletých borových sazenic a zalesnili tak celkem 9 ha nových ploch a vylepšili 23,09 ha lesní plochy.

Dne 20. dubna před 10 hodinou shromáždili se žáci se svými učiteli ve vyzdobené kreslírně, kde byli přítomni oslavě 54. narozenin Vůdce německé říše Adolfa Hitlera. Oslava byla vysílána školským rozhlasem.

Dne 15. dubna byla v Uherském Hradišti schůze ředitelů a učitelů pověřených sběrem starého materiálu, na které promluvil školní rada p. Kunze o důležitosti sběru. Naše škola byla jmenována mezi předními sběrateli s průměrem na jednoho žáka 14,2 bodu.

Dne 4. června o 16 hodině shromáždili se žáci za přítomnosti všech učitelů v tělocvičně k rozhlasovému projevu k uctění památky prvého výročí tragicky zesnulého SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Přední stěna tělocvičny byla vyzdobena podobiznou převázanou černou páskou a květinami.

Dne 12. července důstojně bylo vzpomenuto 71. narozenin p. prezidenta Dr. Emila Háchy.

 

Chov bource morušového – výstava.

 

Chov bource morušového – sklizeň zámotků.

V měsících květnu, červnu a červenci byl na žádost p. inspektora hedvábnictví zřízen školní chov bource morušového. Housenky byly chovány v jedné uvolněné třídě na dřevěných stojanech s lískami. Shánění potravy, krmení a ošetřování prováděli vybraní žáci za pomoci a dozoru vedoucího učitele chovu Jos. Šimíčka. Bylo vypěstováno 18 kg zámotků. Obě hlavní školy odvedly hedvábnickému ústavu v Králové Hradci 31,70 kg čerstvých zámotků, za které utržili 1 284 K.

V době chovu byla s úspěchem uspořádána pěkná výstava vzorného chovu bource, k níž propagační materiál zapůjčil hedvábnický ústav.

Příjem za zámotky činil 1 284,40 K, příjem z výstavy 383 K. Příjem celkem 1 667,40 K.

Vydání: režie 303,20 K, investice 684,10 K. Vydání celkem 987,40 K.

Zbývá čistý zisk 680,10 K, který byl rozdělen stejně mezi obě hlavní školy.

Školní rok byl zakončen 14. července 1943.

Školní rok 1943 – 1944

Školní rok byl zahájen dne 3. září. Do hlavní školy bylo zapsáno: I. třída 31 chlapců, II. třída 41 chlapců, III. třída 37 chlapců, IV. třída 32 chlapců, IV. A třída 31 chlapců.

Změna nastala v organizaci tříd. Jednoroční kurzy IV. A třídy byly zrušeny, takže škola se stala jen čtyřtřídní. Některým žákům bylo povoleno opakování IV. třídy s rozšířenou učební osnovou. Následkem toho vznikla pobočka při IV. třídě, třída IV. A.

Ostatní změny:

Výpomocná učitelka Milada Ventrčová byla přeložena od 1. 9. 1943 na školu v Blatnici.

Výpomocná učitelka Ludmila Růžicová byla přeložena od 1. 9. 1943 na obecnou školu chlapeckou v Bzenci.

Odborný učitel František Běhal nastoupil po uplynutí zdravotní dovolené opět školní službu.

Za minulý školní rok bylo dle výnosu č. 2 057 uděleno po 100 K jako odměna nejlepšímu žáku – Václavovi Žalčíkovi z IV. třídy a Vojtěchu Veselému z IV. třídy. Mimo to dostal žák František Rýpal z III. B odměnu 50 K za úspěšný sběr odpadových hmot.

Změna počtu vyučovacích hodin němčiny nastala dle výnosu školské úřadovny č. 2 737 z 29. 9. 1943, kterým se zavádí pro školní rok 1943/44 po 8 hodinách týdně němčiny a jen 1 hodina zeměpisu.

Na sbírku pro čtvrté válečné dílo pomoci Německého Červeného kříže přispěl učitelský sbor částkou 134 K, žactvo 367,70 K.

Žactvo nasbíralo v měsíci říjnu 300 kg kaštanů a 4 kg žaludů, které se odvedly místní lesní správě.

Na mimořádný sběr šípků přispělo žactvo 32 kg, které byly odvedeny firmě Manila v Rokycanech.

Jako na jaře, tak i na podzim pracovalo žactvo při sklizni zeleniny na místním velkostatku a odpracovalo 524 hodin.

U příležitosti dne spořivosti vypsala místní spořitelna soutěž na práce početní, kreslířské a slohové.

Žáci naší školy se umístili následovně:

 • první cenu za práci kreslířskou obdržel Jan Býček z III. třídy,
 • druhou cenu za práci slohovou obdržel Fr. Rýpal z IV. třídy,
 • třetí cenu za práci kreslířskou obdržel Vlast. Tuček, Vrat. Jírovský, Boh. Babák z IV tř. a Pavlinec Jan z I. tř.

Sběr léčivých bylin:

Prováděn byl na zdejší škole i v letošním roce. Nasbíráno bylo 155,50 kg, za něž utrženo bylo 508,90 K. Utržená částka rozdána byla žákům podle množství bylin, jež do školy přinesli. Všechny byliny byly prodány firmě Jos. Jareš, velkodrogerie ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Dne 5. prosince konala se schůze rodičovského sdružení. Za předsedu byl zvolen p. František Rýpal, obchodník v Bzenci. Účast rodičů nebyla početná.

Okresní péče o mládež v Uherském Ostrohu obdarovala u příležitosti vánoční nadílky 2 žáky po 100 K – tj. Jana Kočaře, žáka II. třídy a J. Motulu, žáka IV. A třídy.

Za nejlepší úspěch v sběru odpadových hmot v podzimních měsících obdržel od školní úřadovny žák Fr. Rýpal odměnu 30 K a od ministerstva hospodářství plnící pero.

Do konce listopadu 1943 uspořilo žactvo naší školy v místní spořitelně 11 609,50 K.

Vánoční prázdniny tohoto roku trvaly od 21. prosince do 11. ledna 1944.

Učitelstvo školy účastnilo se kurzu protiletecké ochrany v Uherském Hradišti ve dnech 6. až 8. ledna. Kromě toho účastnil se odborný učitel K. Fiala kurzu protiletecké ochrany v Brně.

Dne 17. a 18. února vizitoval naši školu okresní inspektor p. Emil Pavlák.

Prostřednictvím školní úřadovny v Uherském Hradišti obdržela škola dar 100 K na doplnění školní lékárničky.

Den 15. březen, den 5. výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava byla uspořádána společná oslava. Ve vyzdobené kreslírně vyslechlo všechno žactvo i učitelstvo rozhlasový projev, vysílaný k tomuto dni.

Dne 20. dubna na oslavu 55 letých narozenin Vůdce Adolfa Hitlera bylo rovněž žactvo i učitelstvo přítomno společné oslavě vysílané rozhlasem. Místnost byla vyzdobena podobiznou Vůdce, pana prezidenta Háchy a státními vlajkami.

Dne 22. a 23. dubna sehrály všechny místní školy pohádku se zpěvy a tanci „Ospaleček“. Morální i finanční úspěch byl pěkný a čistý výnos bude věnován na zakoupení úzkých filmů pro vyučování.

Jako každého roku, tak i tohoto roku v měsíci dubnu započato bylo s vysazováním lesních sazenic borovic na panství v okolních lesích. Pracovalo se dvakráte týdně pod dozorem učitelstva. Do konce dubna odpracoval o žactvo 2 226 pracovních hodin.

Na sbírku „Česká mládež Sociální pomoci“ zasláno 15. května jako příspěvek žactva 313 K.

Na zařízení filmů pro centrálu zemskému úřadu zasláno 13. května příspěvky od žactva 1 184 K.

Mimořádný sběr papíru vynesl 9 q.

Uspořádána byla vitamínová akce pro zdravotně slabší žactvo.

Dne 12. července na oslavu narozenin p. prezidenta E. Háchy naslouchalo žactvo oslavě vysílané rozhlasem.

Dne 13. července byly rozdány školní zprávy. Dne 14. července byl proveden v městě sběr staré obuvi.

V Bzenci v červenci 1944.

Butkovský, ředitel.

Školní rok 1944 – 1945

Začal v úterý dne 5. září.

Počet zapsaných žáků:

 • třída – 33 chlapců,
 • třída – 32 chlapců,
 • třída – 43 chlapců,
 • třída – 44 chlapců.
 • celkem 152 žáků.

Učitelský sbor nezměněn.

Na základě výnosu ministerstva školství o pracovním nasazení mládeže pracovalo žactvo o počtu asi 30 každé pondělí i o prázdninách na místních velkostatcích.

Protipožární služba byla konána v budově školní i o prázdninách.

Sběr šípků vynesl tohoto podzimu 109 kg.

Ve dnech 23. – 25. října školní budova se vyklízela pro účely vojenské. Vyučovalo se střídavě s druhými školami v místnostech bývalé židovské školy. Dne 2. listopadu se opět školní zařízení s inventářem stěhovalo zpět. Při stěhování s tak velkým inventářem ztratilo se několik cenných věcí, zvláště mnoho obrazových skel bylo rozbito.

Následkem válečných poměrů byl odborný učitel Josef Šimíček totálně nasazen.

V měsíci říjnu, listopadu a prosinci, byly často letecké poplachy, čímž trpělo velmi vyučování, neboť žactvo po čas poplachu muselo se utéci do protileteckého krytu a tím vyučování bylo často přerušováno.

Dne 3. 12. bylo svoláno rodičovské sdružení, na němž bylo hlavně pojednáno o protiletecké ochraně na školách. Za předsedu sdružení byl zvolen p. Josef Křížek, pekař v Bzenci. Účast rodičů byla uspokojivá.

Vánoční prázdniny byly prodlouženy do 22. ledna 1945 a od té doby dle nařízení školního úřadu byly dávány žactvu jen úlohy třikráte týdně.

Od 16. ledna byla školní budova zabrána německou brannou mocí a pro školní účely zůstalo jen pět tříd pro všechny místní školy. Pro nedostatek a zákaz otápění školních místností shromažďovalo se žactvo jen třikráte v týdnu pro písemné úlohy.

Školní vysvědčení za první pololetí vydány s datem 15. února.

Na filmovou Ústřednu bylo vybráno a odesláno 976 K.

Na III. dílo Sociální pomoci od žactva vybráno a odesláno 402,30 K, v obci sebráno 25 607 K.

Dne 4. března spolupůsobilo žactvo při sběru odložené obuvi a šatstva pro české dělníky.

Dne 12. března uvolnilo vojsko kompagnie Pol. Reg. 8 školní budovu, které část mělo obsazenu.

Konec zápisu a uzavření kroniky.